ما

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/29%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/15%
حجم
8
0
6
0
3
0
/
1
0
8
0
K
0

ما

|مجاز
بیمه ما|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/29%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/15%
حجم
8
0
6
0
3
0
/
1
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/59
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+7/9%
  • صنعت+6/2%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,660پایین ترین قیمت4,555

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/04/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 37/24 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/65 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 96/10 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/6
4,988بازه قیمت روز4,336
1/35 B
حقیقی
4/00 B
2/65 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/72
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/23 M
 • تعداد سهام8,000,000,000
 • سهام شناور
  13/45 %
نسبت‌های مالی
 • P/E6/58
 • P/Eگروه6/9
 • EPS700
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 3/25 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 5/78 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 5/67 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 15/08 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 24/62 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 23/21 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت-سهامی خاص-20%شرکت پتروفرآوران اطلس-سهامی خاص-20%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -18/77%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -13/02%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی ملت5/09%شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان -سهامی خاص -4/28%شرکت تعاونی اعتبارکارکنان بانک ملت3/48%شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت1/88%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی ملت
  407/28 M
  156/30 K

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4,3452/98
20/22 B
8/08 T
0/37%
7/14 B
2/7144/59
ودیودی
10,5200/75
54/23 B
62/59 T
2/9%
-30/56 B
0/5813/02
وسرمدوسرمد
1,806-1/92
6/08 B
12/21 T
0/56%
0/00
0/8-
وسینوسین
2,3932/99
4/92 B
14/07 T
0/65%
3/62 B
6/021/97
اتکایاتکای
5,9801/88
13/29 B
47/84 T
2/21%
0/00
0/536/97
ملتملت
1,665-1/01
9/70 B
51/04 T
2/36%
-1/22 B
0/5118/48
آسیاآسیا
1,9950
80/35 B
61/84 T
2/86%
7/85 B
1/0410/67
ورازیورازی
1,5822/06
42/44 B
30/12 T
1/4%
1/31 B
1/349/71
پارسیانپارسیان
3,117-0/96
4/11 B
40/52 T
1/88%
-684/18 M
1/2618/6
کوثرکوثر
3,472-1/76
60/97 B
86/80 T
4/02%
-2/06 B
0/694/4
آرمانآرمان
6,540-2/9
133/92 M
19/62 T
0/91%
-12/70 M
1/36117/63
بپاسبپاس
20,3000/25
40/30 B
1243/09 T
57/56%
-30/33 B
0/3536/08
میهنمیهن
15,140-1/12
51/49 B
22/71 T
1/05%
-2/58 B
1/043/67
بسامابساما
9,6000/32
5/84 B
48/00 T
2/22%
608/25 M
1/6316/41
دانادانا
3,877-0/1
107/46 B
75/43 T
3/49%
-20/86 B
0/531/24
البرزالبرز
3,2502
37/23 B
113/75 T
5/27%
7/75 B
1/729/04
وحکمتوحکمت
2,437-2/99
3/86 B
7/59 T
0/35%
-1/02 B
0/74-
نویننوین
1,7931/95
12/75 B
8/96 T
0/41%
1/21 B
1/16-
ومعلمومعلم
2,4984/11
2/07 B
14/51 T
0/67%
-123/30 M
2/82-
بخاوربخاور
5,160-1/42
79/91 B
12/38 T
0/57%
1/67 B
1/3913/33
بارانباران
5,2702/95
68/02 B
6/32 T
0/29%
7/89 B
0/66-
بنوبنو
4,357-1/34
12/50 B
26/14 T
1/21%
0/00
0/61-
اتکاماتکام
5,660-0/7
3/53 B
45/28 T
2/1%
1/13 B
2/12-
بیمه پردیس
ب
500-50
412/50 B
1/50 T
0/07%---
وتعاونوتعاون
1,8140
6/14 B
9/07 T
0/42%
0/00
0/98-
اتکاسااتکاسا
4,3882/98
91/75 B
10/97 T
0/51%-4/38-
بهامرز
ب
500-50
360/00 B
1/20 T
0/06%---
آواپارسآواپارس
1,7512/98
37/07 B
8/76 T
0/41%
6/79 B
2/61-
بتهرانبتهران
3,4152/98
63/64 B
17/07 T
0/79%
26/49 B
2/13-
کاریزکاریز
3,016-1/28
1/85 B
7/24 T
0/34%
-535/85 M
1/18-
وفردا
و
1,5042/53
71/56 B
7/52 T
0/35%
13/23 B
2/6-
وآفری
و
3,108-1/35
2/13 B
37/30 T
1/73%
-1/05 B
0/86-
معین
م
1,0000
0/00
0/00
0%---