وپست

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/67%
حجم
3
0
/
5
0
1
0
M
0

وپست

|مجاز
پست بانک ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/67%
حجم
3
0
/
5
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  6
  0
  /
  4
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -32/65
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/1%
  • صنعت-1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,600پایین ترین قیمت10,250

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 170/96 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  6
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -31/93 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 83/60 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/23
11,020بازه قیمت روز9,980
4/51 B
حقیقی
36/44 B
31/93 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 6/56 M
 • تعداد سهام16,390,836,000
 • سهام شناور
  31/14 %
نسبت‌های مالی
 • P/E5/49
 • P/Eگروه8/18
 • EPS1,877
 • P/S
  3/10
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 6/04 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 9/18 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 14/83 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 60/79 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 86/12 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  وزارت اموراقتصادی ودارائی50/99%BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی پست بانک ایران6/45%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر2/86%صندوق سرمایه گذاری امین آشناایرانیان2/58%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/43%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/38%شخص حقیقی1/07%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/04%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی پست بانک ایران
  1/06 B
  376/02 K

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,095-4/31
347/63 B
147/82 T
2/61%
-34/09 B
0/67-
وبملتوبملت
4,485-0/18
677/25 B
1583/20 T
27/96%
-311/66 B
0/333/08
ومللوملل
2,951-4/63
18/04 B
59/02 T
1/04%
-2/91 B
0/52-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,5300/14
54/95 B
226/27 T
4%
-38/16 B
0/862/67
وآیندوآیند
15,750-1/99
68/00 B
252/00 T
4/45%
-61/42 B
0/29-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/08%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,283-1/31
13/59 B
105/02 T
1/85%
274/37 M
1/037/22
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
2,950-1/08
22/63 B
142/40 T
2/52%
-8/54 B
0/924/52
وپاساروپاسار
2,7210/04
190/95 B
878/80 T
15/52%
-127/30 B
0/364/08
وسیناوسینا
3,297-7/18
9/89 B
83/69 T
1/48%
-3/59 B
0/745/95
وبصادروبصادر
2,128-0/88
198/49 B
373/15 T
6/59%
-103/77 B
0/663/25
وتجارتوتجارت
2,577-0/66
642/91 B
577/06 T
10/19%
-401/02 B
0/344/24
وخاوروخاور
3,9571/94
63/49 B
197/85 T
3/5%
26/75 B
3/126/03
وپارسوپارس
1,762-2/76
38/03 B
275/47 T
4/87%
689/19 M
0/79/67
ونوینونوین
6,060-1/78
146/95 B
184/38 T
3/26%
-15/89 B
1/143/78
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/4%
-3/99 B
0/17-
سمایهسمایه
7,320-2/87
50/51 M
29/28 T
0/52%
0/00
1-
وگردشوگردش
7,530-2/98
22/05 B
112/95 T
2%
-76/30 M
0/953/77
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/12%---