وپست
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/61%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/12%
حجم
5
0
/
1
0
6
0
M
تصویر نماد وپست

وپست

|مجاز
پست بانک ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/61%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/12%
حجم معاملات
5
0
/
1
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  2
  0
  /
  4
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -4/72
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,310پایین ترین قیمت8,120

  بازده ماهانه

  وپستصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -39,165,413,800ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وپست
 • ارزش بازار
  134/73 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  8
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -39/17 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  74/63 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/07
8,640بازه قیمت روز7,820
2/09 B
حقیقی
41/26 B
40/31 B
حقوقی
1/14 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/54
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  6/56 Mسهم
 • تعداد سهام
  16,390,836,000
 • درصد شناور
  %31/11
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 3/46
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  وزارت اموراقتصادی ودارائی50/99%BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی پست بانک ایران6/51%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر2/86%صندوق سرمایه گذاری امین آشناایرانیان2/58%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/43%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/38%شخص حقیقی1/09%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/04%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد