ثملی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

ثملی

|ممنوع-متوقف
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+14/7%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۱/۹/۱
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی)
  • ۱۴۰۱/۳/۲۵
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 6/00 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,050بازه قیمت روز950
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/63
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه15/48
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی-سهامی عام-99/99%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنامثنام
1,881-1/43
4/92 B
4/45 T
0/47%
0/00
1/2520/06
وثخوزوثخوز
66,250-2/94
678/76 M
4/64 T
0/49%
0/00
0/3312
ثجوانثجوان
13,850-2/94
6/08 B
35/35 T
3/71%
0/00
0/71162/17
ثالوندثالوند
11,5400/7
8/58 B
9/23 T
0/97%
1/15 B
0/910/78
ثقزویثقزوی
15,7600/44
2/02 B
3/15 T
0/33%
385/00 M
2/0163/96
وآذروآذر
9,980-1/49
47/03 B
17/85 T
1/87%
8/69 B
0/51-
وتوسوتوس
16,630-0/61
30/29 B
33/26 T
3/49%
4/77 B
1/0828/37
ثرودثرود
11,770-0/76
10/42 B
5/88 T
0/62%
-1/02 B
0/568/92
مپسا
م
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثعتماثعتما
25,7502/91
54/68 B
3/64 T
0/38%
-14/57 B
1/1121/71
ثاصفاثاصفا
19,000-2/99
1/39 B
3/04 T
0/32%
0/00
0/4-
ثتوساثتوسا
32,850-2/69
12/14 B
3/15 T
0/33%
0/00
0/72-
ثترانثتران
6,8700/15
4/27 B
12/37 T
1/3%
-2/01 B
0/38-
ثمسکنثمسکن
6,1300/98
62/20 B
38/62 T
4/05%
34/64 B
1/756/07
ثزاگرسثزاگرس
52,1002/93
17/10 B
3/44 T
0/36%
7/91 B
3/56-
کیسونکیسون
2,525-2/31
236/65 B
50/90 T
5/34%
17/58 B
1/318/83
وساختوساخت
1,815-0/11
18/14 B
55/98 T
5/87%
-1/34 B
0/8823/18
ثشرقثشرق
9,9805
48/52 B
10/98 T
1/15%
21/41 B
5/31109/54
عمران شرق
ع
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثفارسثفارس
35,130-0/57
213/22 B
63/23 T
6/63%
-28/54 B
1/0319/11
ثعمراثعمرا
16,420-1/73
53/97 B
21/35 T
2/24%
-4/11 B
0/9916/7
ثنظامثنظام
57,000-2/67
15/23 B
4/25 T
0/45%
698/60 M
2/79483/21
ثشاهدثشاهد
19,870-7
290/12 B
124/99 T
13/11%-0/2245/15
آ س پآ س پ
10,700-1/56
7/02 B
10/70 T
1/12%
-608/18 M
0/82129/31
بناآفرین
ب
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثغربثغرب
8,930-1/64
29/88 B
10/72 T
1/12%
-4/06 B
0/618/1
کرمانکرمان
1,2671/27
114/85 B
54/00 T
5/66%
-3/78 B
0/81105/31
ثنورثنور
6,5802/97
54/82 B
7/90 T
0/83%
14/66 B
1/18167/56
ثباغثباغ
6,6001/06
3/80 B
17/42 T
1/83%
-513/03 M
0/6219/42
آبادآباد
68,000-5
65/20 B
16/32 T
1/71%
-787/54 M
0/19746/76
ثپردیسثپردیس
13,5001/13
150/25 B
27/00 T
2/83%
-35/72 B
0/622/33
ثاختثاخت
3,661-0/6
30/17 B
32/95 T
3/46%
1/24 B
1/02-
ثنوساثنوسا
7,570-2/21
28/37 B
19/91 T
2/09%
-792/96 M
0/63112/55
ثامانثامان
40,510-5
14/69 B
20/25 T
2/12%
-7/13 B
0/0447/96
ثعمسا
ث
1,0000
0/00
684/10 B
0/07%---
ثاژنثاژن
6,900-0/87
63/60 M
2/76 T
0/29%
0/00
1-
ثبهسازثبهساز
3,0721/69
134/68 B
61/84 T
6/48%
-27/65 B
2/17-
ثامیدثامید
2,1930/09
23/07 B
143/10 T
15%
-3/85 B
3/51-
ثجنوبثجنوب
13,1500/69
7/96 B
18/41 T
1/93%
0/00
2/19-