خبهمن

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/72%
حجم
5
0
3
0
/
5
0
8
0
M
0

خبهمن

|مجاز
گروه‌بهمن‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/72%
حجم
5
0
3
0
/
5
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  8
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -118/79
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-7/7%
  • صنعت-2/8%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/1%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,851پایین ترین قیمت1,810

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (شرکت کیا مهستان)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 246/52 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  6
  0
  7
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -11/07 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 166/51 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/7
1,993بازه قیمت روز1,733
78/76 B
حقیقی
89/82 B
16/68 B
حقوقی
5/61 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/86
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 46/69 M
 • تعداد سهام134,637,967,000
 • سهام شناور
  25/07 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-227/53
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت فن پردازان بهمن-سهامی خاص-27/72%شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا-سهامی عام-25/9%شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور-سهامی عام-8/84%شرکت سرمایه گذاری بهمن-سهامی عام-4/98%شرکت سرمایه گذاری مانانوین-سهامی عام-4/72%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی بهمن گست1/37%شرکت بازرگانی عصربهمن1/35%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی بهمن گست
  1/84 B
  1/16 M

نمادهای هم گروه (خودرو و ساخت قطعات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
خاذینخاذین
3,1150/29
2/47 B
13/88 T
0/44%
-10/82 M
0/99-
خنصیرخنصیر
12,3700/81
5/98 B
21/28 T
0/68%
-29/80 M
0/93-
خگسترخگستر
4,627-1/44
106/96 B
183/25 T
5/84%
-2/92 B
0/44-
خکمکخکمک
4,416-1/56
6/51 B
17/98 T
0/57%
42/20 M
0/92-
خزامیاخزامیا
6,330-7/08
63/12 B
162/51 T
5/18%
-5/90 B
0/73-
خدیزلخدیزل
4,126-1/31
9/30 B
144/32 T
4/6%
4/42 B
0/78-
خلیبلخلیبل
43,5502/9
8/34 B
63/99 T
2/04%
5/37 B
1/73-
خلنتخلنت
18,290-0/82
283/68 M
10/97 T
0/35%
0/00
1/14-
خپویشخپویش
24,410-0/77
1/65 B
43/06 T
1/37%
-335/09 M
0/97-
خودروخودرو
2,761-0/76
54/55 B
832/87 T
26/55%
-4/30 B
0/48-
خزرخزر
5,4204/25
66/50 B
19/45 T
0/62%
2/99 B
1/6-
ورناورنا
6,9000
18/88 B
80/56 T
2/57%
2/31 B
0/6-
خمهرخمهر
3,3042/83
26/55 B
21/90 T
0/7%
442/82 M
0/62-
خمحورخمحور
5,5601/3
7/01 B
35/17 T
1/12%
-133/15 M
0/81-
خاهنخاهن
5,1401/17
2/74 B
102/38 T
3/26%
-1/27 B
1/34-
تشتادتشتاد
6,160-2/44
266/26 M
5/56 T
0/18%
0/00
0/83-
خمحرکهخمحرکه
7,8900/51
11/97 B
45/24 T
1/44%
1/07 B
1/26-
خموتورخموتور
3,763-0/9
2/16 B
22/58 T
0/72%
107/95 M
0/83-
خفنرخفنر
13,660-0/51
821/52 M
15/84 T
0/51%
-317/11 M
0/19-
ریخته گری تبریزریخته گری تبریز
1,0000
100/00 B
0/00
0%---
خشرقخشرق
12,8902/33
6/23 B
14/60 T
0/47%
-101/54 M
0/77-
خریختخریخت
6,860-2/16
8/52 B
16/19 T
0/52%
-6/55 B
0/26-
خوسازخوساز
29,600-2/52
4/12 B
33/15 T
1/06%
-253/54 M
0/2-
ختراکختراک
5,1100
990/87 M
32/35 T
1/03%
0/00
0/73-
خساپاخساپا
2,384-2/23
29/36 B
466/10 T
14/86%
-2/56 B
0/83-
ختورختور
5,0500
2/39 B
19/46 T
0/62%
0/00
0/62-
خکارخکار
4,122-0/29
1/76 B
14/26 T
0/46%
-114/04 M
0/8-
خرینگخرینگ
22,4806/91
42/78 B
22/48 T
0/72%
1/95 B
0/86-
خچرخشخچرخش
23,450-1/92
17/56 B
22/33 T
0/71%
-1/01 B
1/36-
ختوقاختوقا
6,1201/82
19/05 B
37/95 T
1/21%
1/09 B
2/28-
خاذر
خ
1,0000
0/00
0/00
0%---
خعمراخعمرا
7,690-2/9
613/62 M
10/77 T
0/34%
0/00
0/2-
خیمن
خ
1,0000
0/00
1/43 T
0/05%---
خفناورخفناور
55,9000/18
11/20 B
5/59 T
0/18%
-7/88 B
0/59-
خکاوهخکاوه
24,900-0/6
8/34 B
65/63 T
2/09%
0/00
1/27-
خبنیانخبنیان
5,4601/85
11/92 B
53/79 T
1/71%
0/00
0/77-
خفرمان
خ
373-99/73
0/00
298/40 B
0/01%---
ناما
ن
13,1601/3
7/08 B
13/82 T
0/44%
0/00
0/95-
خپارسخپارس
1,1880/08
10/39 B
134/92 T
4/3%
1/25 B
1/17-
خاورخاور
3,515-1/27
43/11 B
303/56 T
9/68%
7/85 B
0/42-
خکرمان
خ
5,2000/2
5/32 B
26/00 T
0/83%
-2/07 B
0/71-