آسیا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/92%
حجم
4
0
3
0
/
6
0
7
0
M
0

آسیا

|مجاز
بیمه آسیا|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/92%
حجم
4
0
3
0
/
6
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  2
  0
  /
  1
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  104/17
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+2/7%
  • صنعت+1/8%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,131پایین ترین قیمت1,992

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۳
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عدم پوشش خسارت وارده به گوی شناور منطقه جاسک- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عدم پوشش خسارت وارده به گوی شناور منطقه جاسک- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 65/41 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  9
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/14%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 14/07 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 250/14 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/09
2,131بازه قیمت روز1,853
84/30 B
حقیقی
70/23 B
7/94 B
حقوقی
22/01 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/08
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 12/40 M
 • تعداد سهام31,000,000,000
 • سهام شناور
  16/09 %
نسبت‌های مالی
 • P/E11/1
 • P/Eگروه6/9
 • EPS188
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 18/92 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 36/25 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پویافرازکیش-سهامی خاص-19/56%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -17/93%شرکت سرمایه گذاری ای.اف.جی.اچ کیش-بامسئولیت م16/63%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ15/69%شرکت صبامیهن-سهامی خاص-14/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4,5871/61
48/78 B
8/53 T
0/4%
27/76 B
6/2546/44
ودیودی
10,4001/06
158/75 B
61/88 T
2/91%
-7/63 B
0/912/77
وسرمدوسرمد
1,786-2/96
2/32 B
12/08 T
0/57%
0/00
0/52-
وسینوسین
2,479-1/63
21/51 B
14/57 T
0/69%
61/77 M
1/61/95
اتکایاتکای
5,930-0/84
2/90 B
47/44 T
2/23%
-807/71 M
0/416/93
ملتملت
1,649-1/51
9/49 B
50/55 T
2/38%
-296/42 M
0/9118/16
ورازیورازی
1,614-0/62
54/66 B
30/73 T
1/45%
-1/09 B
1/179/82
پارسیانپارسیان
3,0930/68
5/01 B
40/21 T
1/89%
-2/30 M
0/7318/74
کوثرکوثر
3,325-2/42
59/88 B
83/12 T
3/91%
-14/42 B
0/414/2
آرمانآرمان
6,520-2/91
356/33 M
19/56 T
0/92%
-151/88 M
1/61117/26
بپاسبپاس
20,2500/25
93/62 B
1240/03 T
58/35%
-76/92 B
0/636/08
میهنمیهن
15,4104/98
87/21 B
23/11 T
1/09%
22/63 B
2/123/81
بسامابساما
9,4300/22
24/55 B
47/15 T
2/22%
-41/27 M
0/8415/98
ماما
4,636-1/16
6/87 B
37/09 T
1/75%
-3/03 B
0/966/58
دانادانا
3,813-1/09
75/31 B
74/19 T
3/49%
-4/48 B
0/541/22
البرزالبرز
3,2420/71
41/49 B
113/47 T
5/34%
18/26 B
3/099/04
وحکمتوحکمت
2,447-0/12
1/30 B
7/62 T
0/36%
165/69 M
1/35-
نویننوین
1,823-1/15
20/55 B
9/12 T
0/43%
580/80 M
0/78-
ومعلمومعلم
2,5920/78
8/35 B
15/06 T
0/71%
-1/70 B
1/56-
بخاوربخاور
5,1700
53/09 B
12/41 T
0/58%
12/07 B
1/7913/23
بارانباران
5,5402/77
100/08 B
6/65 T
0/31%
12/15 B
0/62-
بنوبنو
4,3060/14
11/16 B
25/84 T
1/22%
302/57 M
0/83-
اتکاماتکام
5,630-0/53
1/31 B
45/04 T
2/12%
-977/91 M
0/39-
بیمه پردیس
ب
500-50
412/50 B
1/50 T
0/07%---
وتعاونوتعاون
1,8142
14/98 B
9/07 T
0/43%
-3/92 B
0/75-
اتکاسااتکاسا
4,3882/98
91/75 B
10/97 T
0/52%-4/38-
بهامرز
ب
500-50
360/00 B
1/20 T
0/06%---
آواپارسآواپارس
1,725-0/4
8/07 B
8/63 T
0/41%
-229/41 M
1/83-
بتهرانبتهران
3,5862/99
178/06 B
17/93 T
0/84%
62/61 B
1/4-
کاریزکاریز
2,9800
14/85 B
7/15 T
0/34%
-11/04 B
0/9-
وفردا
و
1,456-0/34
9/27 B
7/28 T
0/34%
0/00
2/04-
وآفری
و
2,992-2/06
14/30 B
35/90 T
1/69%
-8/92 B
0/13-
معین
م
1,0000
0/00
0/00
0%---