لابسا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/5%
حجم
1
0
/
7
0
9
0
M
0

لابسا

|مجاز
آبسال|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/5%
حجم
1
0
/
7
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  8
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  12/3
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-7/5%
  • صنعت+2/1%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,680پایین ترین قیمت6,530

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۱۸
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 17/71 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  5
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/07%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 166/73 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/21
6,720بازه قیمت روز6,080
11/84 B
حقیقی
11/84 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/39
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/56 M
 • تعداد سهام2,700,000,000
 • سهام شناور
  23/98 %
نسبت‌های مالی
 • P/E12/95
 • P/Eگروه14/63
 • EPS510
 • P/S
  1/81
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/87 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 4/02 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی9/22%شخص حقیقی9/22%شخص حقیقی7/54%شخص حقیقی7/46%شخص حقیقی7/2%شرکت سرمایه گذاری پارس توشه-سهامی عام-7/13%شخص حقیقی6/49%شخص حقیقی6/33%شخص حقیقی5/2%شخص حقیقی4/73%شخص حقیقی2/4%شخص حقیقی1/84%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار1/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سرمایه گذاری پارس توشه-سهامی عام-
  192/78 M
  171/77 K
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار
  32/31 M
  -48/50 K

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
6,810-0/59
4/88 B
40/86 T
5/52%
-2/01 B
0/686/68
لازمالازما
66,050-2/98
49/31 B
14/37 T
1/94%
-6/67 B
0/4193/06
تپکوتپکو
2,132-2/88
81/90 B
45/03 T
6/08%
-29/88 B
0/55742/85
لخانهلخانه
27,000-2/96
131/00 M
24/30 T
3/28%
-78/60 M
-405/56
تکنوتکنو
9,2109/99
144/37 B
7/74 T
1/04%
56/06 B
1/39127/51
تراک
ت
1,8039/99
202/66 M
91/95 B
0/01%---
تپمپیتپمپی
13,8001/01
17/65 B
30/36 T
4/1%
258/74 M
16/49
تفیروتفیرو
42,9503
339/86 M
515/40 B
0/07%-119/89
لخزرلخزر
14,750-1/15
4/00 B
24/53 T
3/31%
-366/98 M
0/427/17
تکمباتکمبا
6,450-1/24
9/06 B
11/11 T
1/5%
149/26 M
1/2118/49
تایراتایرا
8,800-0/23
31/27 B
112/64 T
15/21%
4/49 B
1/46/72
تکشاتکشا
69,060-0/47
46/00 B
13/81 T
1/87%
-4/20 B
1/4990/03
لسرمالسرما
30,410-1/64
5/51 B
6/63 T
0/9%
1/00 M
0/7672/65
لبوتانلبوتان
14,800-3/18
10/91 B
37/00 T
5%
-4/38 B
0/212/56
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تمحرکهتمحرکه
8,070-0/38
15/97 B
2/87 T
0/39%
0/00
1/91-
تاتمستاتمس
119,050-2/98
878/63 M
13/78 T
1/86%
0/00
1-
انتخابانتخاب
28,600-1/21
20/85 B
286/00 T
38/63%
-14/54 B
0/48-
گلدیراگلدیرا
8,2200/73
76/70 B
68/75 T
9/29%
-32/48 B
0/61-