کسرا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/49%
حجم
5
0
/
9
0
0
0
M
0

کسرا

|مجاز
سرامیک های صنعتی اردکان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/49%
حجم
5
0
/
9
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  5
  0
  /
  8
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -3/73
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/8%
  • صنعت+1/3%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,190پایین ترین قیمت5,990

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 26/52 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  5
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/14%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -465/23 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 148/64 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/55
6,520بازه قیمت روز5,680
34/63 B
حقیقی
35/10 B
1/18 B
حقوقی
717/40 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
6/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/80 M
 • تعداد سهام4,368,273,000
 • سهام شناور
  73/21 %
نسبت‌های مالی
 • P/E12/96
 • P/Eگروه14/34
 • EPS466
 • P/S
  4/34
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 9/48 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 14/25 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی7/84%شرکت مفیدشیشه-سهامی خاص-6/29%شخص حقیقی2/18%شخص حقیقی1/84%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی سهم آشنایکم1/8%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -1/6%شخص حقیقی1/51%شخص حقیقی1/28%شخص حقیقی1/23%شخص حقیقی1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی سهم آشنایکم
  79/01 M
  60/24 K

نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کایتا کایتا
42,350-2/83
863/54 M
8/47 T
1/93%
-155/58 M
1/29272/62
توس
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سپرمیسپرمی
66,700-0/97
99/08 M
2/35 T
0/54%
0/00
1-
ساذریساذری
17,540-4/99
2/14 B
4/00 T
0/91%
0/00
0/41-
سفارودسفارود
15,200-1/01
8/24 B
1/84 T
0/42%
2/95 B
1/59-
کساپاکساپا
13,2304/98
4/36 B
34/77 T
7/93%
3/85 B
15/1369/86
کرازیکرازی
1,6896/05
56/42 B
49/15 T
11/21%
-1/10 B
1/169/71
سایراسایرا
60,650-1/94
10/25 B
2/77 T
0/63%
-2/30 B
0/462/75
کابگنکابگن
9,6101/91
100/05 M
902/38 B
0/21%
74/17 M
9/663/21
سفاسیسفاسی
4,8020/82
3/98 B
3/17 T
0/72%
11/16 M
1/37215/58
کفرآورکفرآور
21,0602/87
58/74 B
3/79 T
0/86%
17/16 B
0/7812/48
مقره سازی
م
1,0000
0/00
230/00 B
0/05%---
کتوکاکتوکا
11,0206/95
117/15 B
22/04 T
5/03%
37/66 B
1/6528/48
کگازکگاز
35,610-0/17
10/98 B
30/27 T
6/9%
-3/05 B
0/6822/17
کبادهکباده
20,5202/96
46/03 B
15/29 T
3/49%
3/24 B
0/7914/56
کقزویکقزوی
26,450-2/04
41/17 B
37/77 T
8/62%
-4/50 B
0/676/87
کورزکورز
10,150-2/95
909/59 M
20/30 T
4/63%
0/00
0/495/06
کمرجانکمرجان
6,0000/34
16/68 B
6/60 T
1/5%
-814/84 M
0/5530/45
کهمداکهمدا
5,5001/46
25/48 B
41/25 T
9/41%
-1/02 B
16/38
توکا بتن
ت
1,0000
0/00
97/45 B
0/02%---
کخاککخاک
16,260-1/35
7/38 B
56/91 T
12/98%
-2/48 B
0/438/42
کپشیرکپشیر
14,350-2/64
60/53 B
21/52 T
4/91%
27/40 B
0/7311/31
کفپارسکفپارس
5,440-3/78
22/66 B
8/81 T
2/01%
-1/09 B
0/6213/73
کسرامکسرام
6,790-2/31
18/14 B
6/66 T
1/52%
2/46 B
1/0446/98
کفراکفرا
9,9000/4
11/59 B
19/80 T
4/52%
-601/86 M
0/8417/43
کاذرکاذر
5,3106/97
43/29 B
10/62 T
2/42%
5/61 B
1/439/85
کمیناکمینا
13,0200/08
28/77 B
16/57 T
3/78%
-2/05 B
1/48-
شلیاشلیا
11,180-3/23
54/86 B
5/59 T
1/27%
-6/71 B
1/22345/98
ستبرا
س
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
کایزدکایزد
9,7001/91
18/40 B
6/79 T
1/55%
1/84 B
1/1-