• نماددرصد آخرین معاملهآخرین قیمتمیزان تاثیر در شاخصدرصد قیمت پایانیقیمت پایانیبازار
   تاپیکوFund Symbol Image
   %3.5719,4201837.54%3.5719,420بورس
   نوریFund Symbol Image
   %4.29142,7901429.93%4.57143,170بورس
   شستاFund Symbol Image
   %1.931,3181105.15%1.621,314بورس
   بوعلیFund Symbol Image
   %4.6854,840949.98%4.9654,990بورس
   شبریزFund Symbol Image
   %6.0318,110834.94%6.9718,270بورس
   خودروFund Symbol Image
   %2.533,532709.13%1.893,510بورس
   شترانFund Symbol Image
   %1.844,973668.76%1.764,969بورس
   پارسانFund Symbol Image
   %1.6637,920656.60%4.5639,000بورس
   حکشتیFund Symbol Image
   %3.1613,710655.07%4.1413,840بورس
   وکغدیرFund Symbol Image
   %4.9622,850539.87%4.9622,850بورس
   همراهFund Symbol Image
   %4.575,541491.73%4.985,563بورس
   شپناFund Symbol Image
   %0.908,990490.70%0.458,950بورس
   خساپاFund Symbol Image
   %3.252,736454.32%2.912,727بورس
   ذوبFund Symbol Image
   %4.894,654414.99%4.534,638بورس
   فملیFund Symbol Image
   %-0.258,020(324.25)%0.128,050بورس
   کچادFund Symbol Image
   %-0.609,870(312.09)%0.109,940بورس
   رانفورFund Symbol Image
   %5.715,700299.61%4.975,660بورس
   شبندرFund Symbol Image
   %0.6612,190290.40%0.3312,150بورس
   شیرازFund Symbol Image
   %1.9434,750268.72%4.2235,530بورس
   وبانکFund Symbol Image
   %3.2311,830265.07%3.8411,900بورس
   فایراFund Symbol Image
   %3.776,890256.46%4.976,970بورس
   خبهمنFund Symbol Image
   %2.922,147221.92%3.362,156بورس
   فولادFund Symbol Image
   %0.006,310(216.17)%0.326,330بورس
   شپدیسFund Symbol Image
   %0.64179,720186.44%0.91180,190بورس
   بترانسFund Symbol Image
   %6.162,913166.23%6.382,919بورس
   کویرFund Symbol Image
   %4.433,657156.05%4.233,650بورس
   خاهنFund Symbol Image
   %6.164,757148.55%6.994,794بورس
   خگسترFund Symbol Image
   %2.734,860138.05%2.734,860بورس
   مبینFund Symbol Image
   %0.7533,450136.71%4.2234,600بورس
   سصفهاFund Symbol Image
   %4.95203,910129.83%5.00204,010بورس
   اخابرFund Symbol Image
   %-0.859,320(129.70)%-0.859,320بورس
   وپستFund Symbol Image
   %4.226,920124.01%4.676,950بورس
   برکتFund Symbol Image
   %4.0715,580120.98%4.2115,600بورس
   شاراکFund Symbol Image
   %1.4438,870119.84%3.6039,700بورس
   وغدیرFund Symbol Image
   %-0.2424,430(116.73)%-0.3724,400بورس
   پارسFund Symbol Image
   %0.263,507115.77%0.003,498بورس
   کاوهFund Symbol Image
   %1.1911,080112.41%2.2811,200بورس
   آریاFund Symbol Image
   %4.54102,500111.35%5.00102,950فرابورس
   های وبFund Symbol Image
   %4.632,959106.19%4.922,967بورس
   وامیدFund Symbol Image
   %0.2814,360104.82%0.6314,410بورس
   ثشاهدFund Symbol Image
   %6.9514,320100.68%6.9514,320بورس
   افقFund Symbol Image
   %1.4518,17087.82%4.4118,700بورس
   بنیروFund Symbol Image
   %6.965,16385.51%6.985,164بورس
   ونوینFund Symbol Image
   %2.594,11585.50%2.344,105بورس
   پارسیانFund Symbol Image
   %6.194,13384.66%4.064,050بورس
   شفنFund Symbol Image
   %1.377,40083.63%1.927,440بورس
   پترولFund Symbol Image
   %1.532,91983.22%1.982,932بورس
   رمپناFund Symbol Image
   %0.3813,33081.06%2.1813,570بورس
   وساپاFund Symbol Image
   %3.096,01077.82%2.745,990بورس
   وصندوقFund Symbol Image
   %-0.3818,340(77.11)%0.2218,450بورس