اندوخته ملت
قیمت صدور
1,003,113
تصویر صندوق اندوخته ملت

اندوخته ملت

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  1,003,113
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  18/52 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/22%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
18,515,491,062,523
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,003,113ریال
 • قیمت ابطال
  1,002,815ریال
 • قیمت آماری
  1,004,990ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/22
 • سقف واحد‌های صندوق
  200,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %9/23
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %25/68
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %28/93
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  21/81 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  182,101,602میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریبشری حاجی هاشمی,حسین مرادی اسفنجانی,محمدرضا برگی
 • متولیایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه ارقام نگر آریا
 • آدرس سایتhttps://andookhtehmellat.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام1/83%نقد و بانک51/84%اوراق مشارکت44/92%واحدهای صندوق0/77%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/64%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق