نوآور
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
0
0
/
0
0
0
0
K
ن

نوآور

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
1
0
0
0
/
0
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  6
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت761,740پایین ترین قیمت761,740

  بازده ماهانه

  نوآورصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

نوآور
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  ,
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خرید حقیقی-
837,914بازه قیمت روز685,566
0
حقیقی
7/62 B
7/62 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %2/59
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صندوق پژوهش وف غ دت ص وفناوری شریف -سهامی خاص11/31%شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران -سهامی خاص11/11%موسسه صندوق توسعه فناوری های نوین11/11%شرکت تامین سرمایه امین -سهامی خاص -8%موسسه صندوق پژوهش و.ف .غیردولتی دانشگاه تهران7/33%شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق .ب .کشوری -س خ7%شرکت صندوق پژوهش و.ف .توسعه .ص .وتبادل .ف .-س .خ6/33%شرکت مشاورسرمایه گذاری فرازایده نوآفرین تک -س خ6/03%کارگزاری سهم آشنا6%شرکت سرمایه گذاری وخدمات مدیریت صندوق بازنشستگ5%شرکت صندوق حمایت ازسرمایه گذاری زیست فناوری -سه3/33%شرکت تامین آتیه فرازایده نوآفرین -سهامی خاص -3/33%شخص حقیقی3/33%شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی -سهامی عام -2%شرکت سبدگردان سهم آشنا-سهامی خاص -2%شرکت گروه خدمات بازارسرمایه آشنا-سهامی خاص -2%PRXسبد-شرک60234--شرک81578-1/2%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد