گنجینه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم
1
0
/
4
0
1
0
M
تصویر نماد گنجینه

گنجینه

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم معاملات
1
0
/
4
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  7
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,434پایین ترین قیمت10,433

  بازده ماهانه

  گنجینهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -8,710,377,827ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

گنجینه
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  3
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -8/71 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  181/30 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/16
11,459بازه قیمت روز9,377
3/44 B
حقیقی
12/16 B
11/26 B
حقوقی
2/55 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %12/90
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله52/84%شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص -9/86%شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن -سهامی خاص -3/84%شرکت توسعه تجارت بینش گستر-سهامی خاص -3/45%شرکت خردمندان تجارت گستر-سهامی خاص -3/45%شرکت داراگسترنوآوران -سهامی خاص -3/45%شرکت آرمان نگرخاورمیانه -سهامی خاص -3%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .آرمان اندیش2/02%شرکت تامین سرمایه کیمیا-سهامی عام -1/96%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .داراداریوش1/16%شرکت استحصال موادمعدنی تخت سلیمان -سهامی خاص -1/07%BFMصندوق .س .ا.ب .کارگزاری رفاه کارگران1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد