آفرین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/2%
حجم
7
0
/
2
0
7
0
K
آ

آفرین

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/2%
حجم معاملات
7
0
/
2
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  2
  0
  /
  0
  0
  8
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,010پایین ترین قیمت9,900

  بازده ماهانه

  آفرینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -49,600,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

آفرین
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -49/60 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  11/24 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/47
10,890بازه قیمت روز8,910
22/48 M
حقیقی
72/08 M
49/60 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %4/74
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  BFMصندوق .س .اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش17/45%شرکت بانک گردشگری-سهامی عام-10%شرکت سرمایه گذاری سامان مجد-سهامی خاص-8/44%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -8%شرکت بیمه اتکایی ایرانیان-سهامی عام-5/1%شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا-سهامی خاص-5%شرکت سرمایه گذاری ارشک -سهامی عام -5%صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت کاریزما5%شرکت بیمه سرمد-سهامی عام-5%شرکت تامین سرمایه امید-سهامی عام -5%PRXسبد-شرک78741--شرک08982-4/8%شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص -2/99%شرکت توسعه سرمایه رفاه-سهامی خاص-2%صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خلیج فارس2%شرکت سرمایه گذاری دستاورددی-سهامی خاص-1/89%PRXسبد-شرک75484--شرک60709-1/54%شخص حقیقی1/49%شرکت چکادتوانگری-سهامی خاص-1/36%شرکت سبدگردان سودآفرین-سهامی خاص-1/2%صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی1%شرکت مدیریت سرمایه سه سین کاراتجارت-ب.م.م-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد