قیستوح

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

قیستوح

|مجاز
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+17/9%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت-پایین ترین قیمت-

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۸
   مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
  • ۱۴۰۲/۶/۱
   تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
0بازه قیمت روز0
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8,6401/66
154/81 B
30/24 T
8/23%
10/39 B
1/25-
قیستوقیستو
11,010-0/81
5/06 B
16/52 T
4/5%
0/00
1/46-
قارومقاروم
99,0502/96
8/15 B
33/99 T
9/25%
1/47 B
1/46-
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قجامقجام
7,230-0/83
4/40 B
4/70 T
1/28%
197/19 M
1/63-
قشیرقشیر
8,270-3/6
19/70 B
6/44 T
1/75%
1/25 B
0/43-
قشکرقشکر
2,952-4/94
55/87 B
7/26 T
1/98%
3/62 B
0/92-
قثابتقثابت
2,974-2/78
78/59 B
19/22 T
5/23%
-3/39 B
0/57-
قزوینقزوین
8,4606/78
127/15 B
17/51 T
4/76%
12/82 B
1/32-
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,8600/11
17/39 B
15/95 T
4/34%
55/18 M
1/42-
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
33,610-5
68/64 B
23/35 T
6/36%
-4/08 B
0/68-
قهکمتقهکمت
11,370-0/79
13/72 B
32/35 T
8/8%
-2/39 B
1/29-
قصفهاقصفها
155,780-0/98
11/93 B
30/38 T
8/27%
-4/28 B
1/09-
قنیشاقنیشا
3,047-3/65
22/21 B
12/19 T
3/32%
-524/40 M
1/24-
قمروقمرو
9,310-0/87
64/61 B
18/62 T
5/07%
12/73 B
0/9-
قپیراقپیرا
12,580-1/74
2/91 B
31/82 T
8/66%
-124/98 M
0/62-
قنقشقنقش
238,600-2/99
983/97 M
33/17 T
9/03%
0/00
0/23-
قشرینقشرین
7,8007/14
21/56 B
19/56 T
5/33%
9/16 B
0/55-
قتربتقتربت
28,300-3/16
2/67 B
14/15 T
3/85%
-1/31 B
0/51-