شزنگ

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/5%
حجم
2
0
3
0
/
4
0
7
0
K
0

شزنگ

|ممنوع-متوقف
تجهیزنیروی‌زنگان‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/5%
حجم
2
0
3
0
/
4
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  5
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-22%
  • صنعت+18%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت108,100پایین ترین قیمت108,100

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۳۱
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1402/05/31 (حسابرسی نشده)
  • ۱۴۰۲/۴/۱۳
   افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر حسابرس از حسابرس اصلی به حسابرس علی البدل- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/08/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 3/07 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 124/20 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/12
112,500بازه قیمت روز108,100
6/33 B
حقیقی
6/33 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 162/27 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E339/33
 • P/Eگروه-
 • EPS319
 • P/S
  2/67
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 193/87 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 182/58 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 188/13 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 23/57 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 25/19 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 20/20 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی10/06%شخص حقیقی7/24%شخص حقیقی5/06%شخص حقیقی3/53%شخص حقیقی2/03%شخص حقیقی1/32%شخص حقیقی1/14%شخص حقیقی1/01%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  2/82 M
  -2/24 K

نمادهای هم گروه (فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ونفتونفت
5,5800/9
5/82 B
27/90 T
0/42%
-3/92 B
0/557/17
شرانلشرانل
82,350-0/96
43/22 B
164/70 T
2/51%
16/23 B
0/685/57
شپناشپنا
8,550-1/04
439/22 B
1940/85 T
29/6%
-223/16 B
0/466/33
شبندرشبندر
11,750-1/6
239/07 B
1578/52 T
24/07%
-97/52 B
0/494/81
شپاسشپاس
34,0501/48
6/14 B
81/72 T
1/25%
2/95 B
2/225/13
شجی
ش
1,0000
0/00
940/00 B
0/01%---
شنفتشنفت
8,670-1/5
9/72 B
173/40 T
2/64%
-4/95 B
0/37/55
شبهرنشبهرن
26,030-1/34
59/33 B
311/06 T
4/74%
-3/07 B
0/46/83
شاوانشاوان
23,650-0/42
34/99 B
189/20 T
2/88%
-13/59 B
0/716/21
شسپاشسپا
5,0600
16/59 B
283/36 T
4/32%
-7/75 B
0/446/7
شبریزشبریز
13,090-1/29
47/40 B
392/70 T
5/99%
-18/95 B
0/536/67
شرمان
ش
1,0000
0/00
134/88 B
0%---
شترانشتران
4,530-1/53
209/89 B
1245/75 T
19%
-92/16 B
0/485/24
شراز
ش
15,230-0/66
21/81 B
167/53 T
2/56%
-12/32 B
0/34-