وزمین

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/85%
حجم
2
0
/
1
0
8
0
M
0

وزمین

|مجاز
بانک ایران زمین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/85%
حجم
2
0
/
1
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  6
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-6%
  • صنعت+2/8%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,820پایین ترین قیمت5,810

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۲۶
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت پیشگامان سلامت ساز ایرانیان)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 23/24 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  3
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 117/39 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 151/82 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/79
5,910بازه قیمت روز5,810
4/55 B
حقیقی
4/44 B
8/13 B
حقوقی
8/25 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/4
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-26,735
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/08 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/84 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت آرمان نیکوسگال-سهامی عام-9/87%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.افتخارحافظ6/11%شرکت آسان سرمایه پویای دانا-سهامی خاص-4/94%شرکت نیکان سرشت سرزمین ایرانیان-سهامی خاص-4/84%سهام وث'یقه نامه930103770 ن140048162494/04%سهام وث'یقه نامه930109290 ن140048162493/55%صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده3/27%شخص حقیقی3/18%شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص-3/04%سهام وث'یقه نامه930082240 ن140048162492/61%سهام وث'یقه نامه930065830 ن140048162492/54%شرکت توسعه بین المللی ا.و.ع.ا.خراسان جنوبی س.ع2/38%شرکت سرمایه گذاری آینده نگرشرق-سهامی عام-2/29%شرکت پاک انرژی نیکوگستر-سهامی خاص-2/14%شرکت جراح نگرطوس-سهامی خاص-2/11%شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت-سهامی عام-2/02%شخص حقیقی1/92%سهام وث'یقه نامه930064640 ن140048162491/79%شرکت حامی تجارت ایلام نوین-بامسئولیت محدود-1/75%شرکت آساگستران خراسان-سهامی خاص-1/73%سهام وث'یقه نامه930064720 ن140048162491/62%سهام وث'یقه نامه930073100 ن140048162491/47%سهام وث'یقه نامه930082260 ن140048162491/38%شرکت آرمان پدیده خراسان-بامسئولیت محدود-1/27%شرکت شاهد-سهامی عام-1/27%سهام وث'یقه نامه930082190 ن140048162491/17%شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان-س.ع-1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.افتخارحافظ
  244/44 M
  1/26 M
  صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده
  130/95 M
  -15/00 K

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,1290/09
216/31 B
152/41 T
2/62%
9/37 B
0/86-
وبملتوبملت
4,5030/35
348/96 B
1589/56 T
27/27%
-106/93 B
0/653/1
ومللوملل
3,1400/99
3/08 B
62/80 T
1/08%
310/52 M
1/63-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,3201/71
473/12 B
223/00 T
3/83%
-163/16 B
0/862/62
وپستوپست
10,550-1/22
44/82 B
172/92 T
2/97%
-12/96 B
0/55/59
وآیندوآیند
15,9401/98
243/42 B
255/04 T
4/38%
123/05 B
2/55-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/02%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,320-2/27
14/92 B
106/72 T
1/83%
5/51 B
0/847/27
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
2,939-1/76
35/40 B
141/87 T
2/43%
-13/81 B
0/514/49
وپاساروپاسار
2,7280/29
294/30 B
881/06 T
15/12%
-193/25 B
0/214/1
وسیناوسینا
3,320-5/25
42/40 B
84/27 T
1/45%
976/28 M
0/686/07
وبصادروبصادر
2,186-0/5
84/81 B
383/32 T
6/58%
13/17 B
2/1864/23
وتجارتوتجارت
2,5540/36
571/64 B
571/91 T
9/81%
-119/58 B
0/894/16
وخاوروخاور
3,8810/49
32/20 B
194/05 T
3/33%
108/39 M
15/88
وپارسوپارس
1,800-1/49
38/74 B
281/41 T
4/83%
5/13 B
0/789/96
ونوینونوین
5,790-1/03
50/39 B
176/16 T
3/02%
-14/72 B
1/223/58
سمایهسمایه
7,340-3
85/44 M
29/36 T
0/5%
0/00
0/5-
وگردشوگردش
7,490-2/61
51/17 B
112/35 T
1/93%
6/19 M
0/853/75
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
4/97%---