توسعه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/95%
حجم
1
0
/
9
0
7
0
M
0

توسعه

|ممنوع-متوقف
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/95%
حجم
1
0
/
9
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  3
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+2/8%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت2,753پایین ترین قیمت2,716

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صورتجلسه مجمع فوق العاده- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۳
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده سال مالی1401- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 0/00
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  9
  0
  6
  0
  6
  0
  ,
  2
  0
  1
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
2,771بازه قیمت روز2,663
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 0/00
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 0/00
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بیمه توسعه-سهامی عام-5/02%شرکت بازرگانی پتروشیمی-سهامی خاص-5%شرکت آپاداناپتروبازرگان-سهامی خاص-5%شخص حقیقی5%شرکت گروه طراحان کارنو-سهامی خاص-5%شرکت بازگانی تجارت نوین عالی-سهامی خاص-4/98%شخص حقیقی4/58%شخص حقیقی4/57%شخص حقیقی3/15%شخص حقیقی3/08%شرکت انبوه سازان خاورنوین-سهامی خاص-3/06%شخص حقیقی2/53%شخص حقیقی2/37%شخص حقیقی2/15%شخص حقیقی2%شخص حقیقی2%شخص حقیقی1/92%شخص حقیقی1/88%شخص حقیقی1/87%شخص حقیقی1/86%شخص حقیقی1/85%شخص حقیقی1/84%شخص حقیقی1/78%شخص حقیقی1/74%شخص حقیقی1/74%شخص حقیقی1/62%شرکت بیمه معلم-سهامی عام-1/42%شخص حقیقی1/37%شخص حقیقی1/32%شرکت آرادویرامانی-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,1290/09
216/31 B
152/41 T
2/6%
9/37 B
0/86-
وبملتوبملت
4,5030/35
348/96 B
1589/56 T
27/16%
-106/93 B
0/653/1
ومللوملل
3,1400/99
3/08 B
62/80 T
1/07%
310/52 M
1/63-
وشهروشهر
14,3201/71
473/12 B
223/00 T
3/81%
-163/16 B
0/862/62
وپستوپست
10,550-1/22
44/82 B
172/92 T
2/96%
-12/96 B
0/55/59
وآیندوآیند
15,9401/98
243/42 B
255/04 T
4/36%
123/05 B
2/55-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/01%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,320-2/27
14/92 B
106/72 T
1/82%
5/51 B
0/847/27
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
2,939-1/76
35/40 B
141/87 T
2/42%
-13/81 B
0/514/49
وپاساروپاسار
2,7280/29
294/30 B
881/06 T
15/05%
-193/25 B
0/214/1
وسیناوسینا
3,320-5/25
42/40 B
84/27 T
1/44%
976/28 M
0/686/07
وبصادروبصادر
2,186-0/5
84/81 B
383/32 T
6/55%
13/17 B
2/1864/23
وتجارتوتجارت
2,5540/36
571/64 B
571/91 T
9/77%
-119/58 B
0/894/16
وخاوروخاور
3,8810/49
32/20 B
194/05 T
3/32%
108/39 M
15/88
وپارسوپارس
1,800-1/49
38/74 B
281/41 T
4/81%
5/13 B
0/789/96
ونوینونوین
5,790-1/03
50/39 B
176/16 T
3/01%
-14/72 B
1/223/58
وزمینوزمین
5,810-0/85
12/69 B
23/24 T
0/4%
117/39 M
0/79-
سمایهسمایه
7,340-3
85/44 M
29/36 T
0/5%
0/00
0/5-
وگردشوگردش
7,490-2/61
51/17 B
112/35 T
1/92%
6/19 M
0/853/75
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
4/95%---