وثنو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/35%
حجم
3
0
/
5
0
5
0
M
0

وثنو

|مجاز
سرمایه گذاری ساختمانی نوین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/35%
حجم
3
0
/
5
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  2
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-8/9%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,031پایین ترین قیمت2,877

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۱
   درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
  • ۱۴۰۲/۴/۱۳
   توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/31 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/75 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 252/02 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/49
3,053بازه قیمت روز2,877
7/56 B
حقیقی
10/31 B
2/75 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/86
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 5/20 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E5/5
 • P/Eگروه-
 • EPS524
 • P/S
  5/71
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 3/65 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 7/49 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 8/69 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 11/54 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 26/39 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران-سهامی عام-45/76%شرکت پشتیبان ایجادساختمان-سهامی خاص-7/96%شرکت تامین مسکن نوین-سهامی عام-4/43%شرکت تامین مسکن نویدایرانیان-سهامی عام-2/87%شخص حقیقی1/82%شخص حقیقی1/24%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
30,7002/51
462/55 B
15/35 T
3/91%
22/90 B
0/763/58
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
17,6402/97
22/86 B
61/01 T
15/52%
8/96 B
5/4142/94
وآتوسوآتوس
7,4702/94
1/60 B
13/45 T
3/42%
0/00
0/88-
وارسوارس
38,100-0/67
964/89 B
19/05 T
4/85%
19/38 B
2/0315/15
واعتبارواعتبار
4,7900/91
26/80 B
8/62 T
2/19%
127/86 M
0/963/7
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/33%-0/9820/66
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/08%---
ولرازولراز
67,200-2/96
3/07 B
4/10 T
1/04%
0/00
0/3-
واحیاواحیا
18,350-1/03
45/78 B
146/80 T
37/35%
3/63 B
0/567/96
وثوقوثوق
32,600-0/46
92/39 B
10/43 T
2/65%
-2/76 B
1/3559/68
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
4/38%
350/09 M
2/4718/95
واحصاواحصا
26,7501/31
17/89 B
11/30 T
2/88%
-3/14 B
1/7326/24
ولاناولانا
37,900-2/97
13/23 B
3/79 T
0/96%
-375/50 M
0/6585/84
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/53%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/76%---
ولشرقولشرق
5,980-6/65
8/52 B
8/37 T
2/13%
-1/01 B
0/5446/55