گشان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/99%
حجم
2
0
/
6
0
0
0
M
0

گشان

|ممنوع-متوقف
توسعه بین المللی پدیده شاندیز|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/99%
حجم
2
0
/
6
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  4
  0
  /
  9
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-14/6%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت25,700پایین ترین قیمت24,750

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۲
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت پشتیبانی سهام پدیده شاندیز)
  • ۱۴۰۲/۵/۱
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت آریا دوام ساز شرق)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 37/14 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  1
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 7/32 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 381/79 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/72
26,250بازه قیمت روز25,250
352/77 B
حقیقی
378/22 B
26/27 B
حقوقی
827/51 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
15/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E13/24
 • P/Eگروه-
 • EPS1,914
 • P/S
  15/86
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 4/80 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 7/76 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک صادرات ایران13/9%شرکت اعتباری ملل-سهامی عام-4/51%موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز3/31%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (هتل و رستوران)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
گپارسگپارس
201,500-3
1/07 B
3/08 T
1/25%
0/00
2/3339/6
گکیشگکیش
10,950-2/28
610/95 M
4/49 T
1/81%
-214/40 M
173/05
سمگاسمگا
4,5353/15
43/56 B
68/03 T
27/51%
-14/28 B
1/024/93
گکوثرگکوثر
2,4541/69
8/77 B
9/40 T
3/8%
427/36 M
0/9616/13
گنگینگنگین
54,1000
11/13 B
162/30 T
65/63%
-7/47 B
0/3925/54