سپرمی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
/
5
0
0
0
K
0

سپرمی

|مجاز
پرمیت‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
/
5
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  9
  0
  /
  0
  0
  8
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/2%
  • صنعت+1/3%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت66,050پایین ترین قیمت66,050

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/08/30
  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 2/35 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 99/08 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1
67,350بازه قیمت روز66,050
99/08 M
حقیقی
99/08 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/51
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 15/88 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 64/90 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بهداشتی آرایشی باشوقشم-بامسولیت محدود-65/37%شخص حقیقی4/9%شخص حقیقی2/09%شخص حقیقی1/22%شخص حقیقی1/12%شخص حقیقی1/02%شخص حقیقی1%شرکت آترین راه کبیرایرانیان-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کایتا کایتا
42,350-2/83
863/54 M
8/47 T
1/83%
-155/58 M
1/29272/62
توس
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
ساذریساذری
17,540-4/99
2/14 B
4/00 T
0/86%
0/00
0/41-
سفارودسفارود
15,200-1/01
8/24 B
1/84 T
0/4%
2/95 B
1/59-
کساپاکساپا
13,2304/98
4/36 B
34/77 T
7/52%
3/85 B
15/1369/86
کرازیکرازی
1,6896/05
56/42 B
49/15 T
10/63%
-1/10 B
1/169/71
سایراسایرا
60,650-1/94
10/25 B
2/77 T
0/6%
-2/30 B
0/462/75
کابگنکابگن
9,6101/91
100/05 M
902/38 B
0/2%
74/17 M
9/663/21
سفاسیسفاسی
4,8020/82
3/98 B
3/17 T
0/69%
11/16 M
1/37215/58
کفرآورکفرآور
21,0602/87
58/74 B
3/79 T
0/82%
17/16 B
0/7812/48
مقره سازی
م
1,0000
0/00
230/00 B
0/05%---
کسراکسرا
6,070-0/98
35/83 B
26/52 T
5/73%
-465/23 M
0/5512/96
کتوکاکتوکا
11,0206/95
117/15 B
22/04 T
4/76%
37/66 B
1/6528/48
کگازکگاز
35,610-0/17
10/98 B
30/27 T
6/54%
-3/05 B
0/6822/17
کبادهکباده
20,5202/96
46/03 B
15/29 T
3/31%
3/24 B
0/7914/56
کقزویکقزوی
26,450-2/04
41/17 B
37/77 T
8/16%
-4/50 B
0/676/87
کورزکورز
10,150-2/95
909/59 M
20/30 T
4/39%
0/00
0/495/06
کمرجانکمرجان
6,0000/34
16/68 B
6/60 T
1/43%
-814/84 M
0/5530/45
کهمداکهمدا
5,5001/46
25/48 B
41/25 T
8/92%
-1/02 B
16/38
توکا بتن
ت
1,0000
0/00
97/45 B
0/02%---
کخاککخاک
16,260-1/35
7/38 B
56/91 T
12/3%
-2/48 B
0/438/42
کپشیرکپشیر
14,350-2/64
60/53 B
21/52 T
4/65%
27/40 B
0/7311/31
کفپارسکفپارس
5,440-3/78
22/66 B
8/81 T
1/9%
-1/09 B
0/6213/73
کسرامکسرام
6,790-2/31
18/14 B
6/66 T
1/44%
2/46 B
1/0446/98
کفراکفرا
9,9000/4
11/59 B
19/80 T
4/28%
-601/86 M
0/8417/43
کاذرکاذر
5,3106/97
43/29 B
10/62 T
2/3%
5/61 B
1/439/85
کمیناکمینا
13,0200/08
28/77 B
16/57 T
3/58%
-2/05 B
1/48-
شلیاشلیا
11,180-3/23
54/86 B
5/59 T
1/21%
-6/71 B
1/22345/98
ستبرا
س
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
کایزدکایزد
9,7001/91
18/40 B
6/79 T
1/47%
1/84 B
1/1-