تفارس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/99%
حجم
1
0
1
0
/
1
0
2
0
M
0

تفارس

|مجاز
تامین سرمایه خلیج فارس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/99%
حجم
1
0
1
0
/
1
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  2
  0
  /
  1
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/8%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,895پایین ترین قیمت2,873

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 28/95 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 11/86 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 306/25 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/55
2,929بازه قیمت روز2,759
18/07 B
حقیقی
6/24 B
14/73 B
حقوقی
26/57 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/68
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس -سهامی عام -45%شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص-15/23%شرکت سرمایه گذاری بهمن-سهامی عام-2/66%شرکت آرمان نگرخاورمیانه-سهامی خاص-2/02%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس1/99%شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجا1/19%شرکت فرازانرژی پیشرو-سهامی خاص-1/17%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس
  99/84 M
  5/00 K

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
5,7602/81
59/46 B
104/83 T
9/71%
359/02 M
0/7624/72
امیدامید
5,010-0/2
1/78 B
76/15 T
7/05%
-570/54 M
0/6811/43
تنوینتنوین
2,860-1/65
1/77 B
110/11 T
10/2%
-663/45 M
0/475/73
لوتوسلوتوس
3,695-0/78
3/52 B
129/32 T
11/98%
124/27 M
0/886/8
کالاکالا
10,2802/96
64/36 B
139/81 T
12/95%
1/13 B
1/1118/36
فرابورسفرابورس
9,0301/81
2/85 B
94/81 T
8/78%-0/430/41
سپرده
س
212-99/53
0/00
2/89 T
0/27%---
تملتتملت
2,6690/23
4/62 B
72/06 T
6/68%
-2/61 B
2/378/82
انرژیانرژی
28,3502/07
67/64 B
76/55 T
7/09%
18/10 B
0/98119/81
امینامین
5,580-3/51
8/54 B
100/44 T
9/3%
-3/12 B
2/42-
تمدن
ت
370-97/3
0/00
5/55 T
0/51%---
تماوندتماوند
4,2140/76
3/74 B
59/00 T
5/46%
677/47 M
7/86-
تکیمیا
ت
1,7610/28
29/24 B
35/22 T
3/26%
-17/00 B
2/04-
تکاردان
ت
8,0800/25
69/99 B
72/72 T
6/74%
-43/77 B
--