تفارس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/16%
حجم
4
0
/
8
0
7
0
M
0

تفارس

|مجاز
تامین سرمایه خلیج فارس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/16%
حجم
4
0
/
8
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  7
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-6%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,880پایین ترین قیمت2,774

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 28/11 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -110/38 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 218/85 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/66
2,929بازه قیمت روز2,759
10/29 B
حقیقی
10/40 B
3/41 B
حقوقی
3/30 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس -سهامی عام -45%شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص-15/23%شرکت سرمایه گذاری بهمن-سهامی عام-2/66%شرکت آرمان نگرخاورمیانه-سهامی خاص-2/02%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس1/99%شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجا1/19%شرکت فرازانرژی پیشرو-سهامی خاص-1/17%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس
  99/84 M
  5/00 K

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
5,700-3/09
136/31 B
103/74 T
9/66%
46/09 B
0/7123/71
امیدامید
5,010-0/8
2/16 B
76/15 T
7/09%
-23/80 M
1/211/43
تنوینتنوین
2,8620/67
6/94 B
110/19 T
10/26%
-3/23 B
0/245/88
لوتوسلوتوس
3,700-2/32
3/69 B
129/50 T
12/06%
-798/69 M
0/66/79
کالاکالا
10,120-3/19
136/34 B
137/63 T
12/82%
-11/83 B
0/4317/65
فرابورسفرابورس
11,050-4/72
319/95 B
92/82 T
8/65%
-70/10 B
0/428/04
سپرده
س
212-99/53
0/00
2/89 T
0/27%---
تملتتملت
2,6680/34
9/51 B
72/04 T
6/71%
-8/78 B
0/678/83
انرژیانرژی
28,040-2/03
81/37 B
75/71 T
7/05%
-1/52 B
0/46117/05
امینامین
5,590-3/68
19/85 B
100/62 T
9/37%
-3/22 B
2/42-
تمدن
ت
370-97/3
0/00
5/55 T
0/52%---
تماوندتماوند
4,200-0/51
6/17 B
58/80 T
5/48%
-992/67 M
1/04-
تکیمیا
ت
1,756-0/11
87/73 B
35/12 T
3/27%
-59/26 B
2/83-
تکاردان
ت
8,080-0/37
84/11 B
72/72 T
6/77%
-37/90 B
--