آریان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/52%
حجم
9
0
/
4
0
2
0
M
تصویر نماد آریان

آریان

|مجاز
سرمایه گذاری پارس آریان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/52%
حجم معاملات
9
0
/
4
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  8
  0
  /
  6
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,177پایین ترین قیمت4,070

  بازده ماهانه

  آریانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  5,014,040,518ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

آریان
 • ارزش بازار
  241/66 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  5/01 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  298/47 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/66
4,197بازه قیمت روز3,953
20/00 B
حقیقی
14/98 B
18/61 B
حقوقی
23/62 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/17
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  59,000,000,000
 • درصد شناور
  %34/02
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بازرگانی همقدم-سهامی خاص-10/38%شرکت سام گروه-سهامی خاص-4/9%شرکت بیمه پاسارگاد-سهامی عام-4/57%شخص حقیقی4/12%شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد-س .خ -3/55%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -3/4%شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص -3/14%شرکت سامان تجارت تدبیرایرانیان-سهامی خاص-2/97%شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد-سهامی خاص-2/83%شرکت بازرگانی همقدمان-سهامی خاص-2/27%شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگرپاسارگاد-سهامی2/22%شرکت نوآوران توسعه وتجارت خاورمیانه-سهامی خاص2/14%شرکت ساختمان پوشش تامین آتیه-سهامی خاص-1/99%شرکت گسترش تجارت وتوسعه تامین آتیه-سهامی خاص-1/96%شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان-سهامی خاص-1/85%شرکت رادیس-سهامی خاص-1/78%شرکت داراگسترفردا-سهامی خاص-1/73%BFMصندوق.س.ا.ب.اندیشه زرین پاسارگاد1/6%شرکت راهبردسرمایه ایرانیان-سهامی خاص-1/55%شرکت ایمن مسکن پایدار-سهامی خاص-1/39%شرکت توسعه تجارت اندیشه نگرپاسارگاد-سهامی عام1/22%شرکت آرمان نگرخاورمیانه -سهامی خاص -1/16%شرکت نواندیش توسعه متین-سهامی خاص-1/14%شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد-سهامی خاص1/09%شرکت میراث راستین پارس-سهامی خاص-1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد