تراک

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/5%
حجم
1
0
1
0
2
0
/
4
0
2
0
K
0

تراک

|ممنوع-متوقف
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/5%
حجم
1
0
1
0
2
0
/
4
0
2
0
K
0
  • ارزش معاملات
    ریال
    2
    0
    0
    0
    2
    0
    /
    6
    0
    6
    0
    M
    0
  • تاثیر در شاخص
    -
  • بیشتر
  • بازده سهم

    بازده یک ماهه
    • نماد
    • صنعت+1/7%
    • بورس-1/8%
    • فرابورس-2/3%

    قیمت روز

    داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

    بالا ترین قیمت1,916پایین ترین قیمت1,749

    رویدادها

    • ۱۳۹۲/۵/۳۰
      اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1391/06/31(حسابرسی شده)
    • ۱۳۹۱/۱۱/۸
      اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1391/09/30

اطلاعات معاملاتی نماد

  • ارزش بازار
    ریال 91/95 B
  • تعداد معاملات
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    ,
    4
    0
    1
    0
    9
    0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
1,821بازه قیمت روز1,785
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام-
  • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

    شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملت-سهامی خاص-47/99%شرکت فراورده های دریایی ارس17/44%شرکت نوردآریان فولاد-سهامی خاص-10/35%شرکت سرمایه گذاری ملت-سهامی عام-4/99%سبد شخص حقیقی3/41%شخص حقیقی1/44%شخص حقیقی1/07%

    تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

    سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
6,8500/15
16/17 B
41/10 T
5/45%
-1/88 B
1/346/73
لازمالازما
66,2002/96
72/68 B
14/40 T
1/91%
-19/89 B
0/43201/43
تپکوتپکو
2,1223
86/85 B
44/82 T
5/95%
-8/07 B
2/1745/65
لخانهلخانه
26,850-2/98
99/62 M
24/16 T
3/21%
0/00
1403/24
تکنوتکنو
9,1007/01
155/70 B
7/64 T
1/01%
70/09 B
1/45124/06
تپمپیتپمپی
13,9500/14
23/20 B
30/69 T
4/07%
-6/61 B
1/26/52
تفیروتفیرو
44,2002/91
21/39 M
530/40 B
0/07%
0/00
120/47
لخزرلخزر
14,6300/89
7/66 B
24/33 T
3/23%
2/00 B
1/917/21
تکمباتکمبا
6,650-3/22
22/66 B
11/46 T
1/52%
-1/39 B
0/7419/09
تایراتایرا
8,690-2/38
22/92 B
111/23 T
14/76%
2/72 B
0/816/58
تکشاتکشا
65,110-4/99
42/26 B
13/02 T
1/73%
2/25 B
0/8383/94
لابسالابسا
7,2404/93
83/47 B
19/55 T
2/59%
10/84 B
1/5514/21
لسرمالسرما
29,080-3/64
10/34 B
6/34 T
0/84%
509/09 M
0/9771/17
لبوتانلبوتان
14,670-1/35
7/06 B
36/67 T
4/87%
-2/24 B
0/212/56
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تمحرکهتمحرکه
8,120-0/25
8/04 B
2/88 T
0/38%
0/00
1/35-
تاتمستاتمس
118,800-2/99
506/04 M
13/76 T
1/82%
0/00
0/5-
انتخابانتخاب
28,150-2/44
38/60 B
281/50 T
37/34%
-13/11 B
1/04-
گلدیراگلدیرا
8,3400/98
210/17 B
69/75 T
9/25%
-38/33 B
0/94-