تکیمیا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/39%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/11%
حجم
9
0
8
0
/
8
0
5
0
M
0

تکیمیا

|مجاز
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/39%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/11%
حجم
9
0
8
0
/
8
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  4
  0
  /
  1
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/3%
  • صنعت
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,800پایین ترین قیمت1,746

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۸
   مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 35/24 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  ,
  1
  0
  1
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -86/17 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 259/72 M
 • قدرت خریدار به فروشنده3/76
1,854بازه قیمت روز1,746
83/63 B
حقیقی
169/80 B
90/55 B
حقوقی
4/37 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/28
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 20/00 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت س .گروه مالی کیمیامس ایرانیان -س .خ -50/99%شرکت ملی صنایع مس ایران-سهامی عام-9%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی صنعت مس4/99%شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس -سهامی عام -1/11%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-1%شرکت سرمایه گذاری پردیس -سهامی عام -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی صنعت مس
  998/05 M
  10/84 M

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
5,830-2/85
147/90 B
106/11 T
9/87%
-44/05 B
0/3424/34
امیدامید
5,020-2/18
10/62 B
76/30 T
7/09%
-2/53 B
0/6111/34
تنوینتنوین
2,8601/05
7/53 B
110/11 T
10/24%
-4/05 B
0/245/9
لوتوسلوتوس
3,706-1/62
3/47 B
129/71 T
12/06%
-786/95 M
0/936/84
کالاکالا
10,360-3/21
116/65 B
140/90 T
13/1%
-22/89 B
0/6118/04
فرابورسفرابورس
11,050-4/72
319/95 B
92/82 T
8/63%
-70/10 B
0/428/04
سپرده
س
212-99/53
0/00
2/89 T
0/27%---
تملتتملت
2,6670/56
19/48 B
72/01 T
6/7%
-15/97 B
1/558/85
انرژیانرژی
28,580-1/67
122/36 B
77/17 T
7/17%
-5/28 B
0/6120/4
امینامین
5,660-3/16
22/92 B
101/88 T
9/47%
-3/22 B
2/57-
تمدن
ت
370-97/3
0/00
5/55 T
0/52%---
تفارستفارس
2,844-1/43
14/46 B
28/44 T
2/65%
-5/04 B
1/86-
تماوندتماوند
4,1750/24
4/42 B
58/45 T
5/43%
-4/32 B
0/17-
تکاردان
ت
8,120-1/46
101/11 B
73/08 T
6/8%
-52/00 B
--