سایرا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/92%
حجم
1
0
6
0
4
0
/
1
0
7
0
K
0

سایرا

|مجاز
ایرانیت‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/92%
حجم
1
0
6
0
4
0
/
1
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  6
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-6/6%
  • صنعت-2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت58,800پایین ترین قیمت58,800

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۴/۳۱
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 9 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 2/68 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -5/05 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 180/94 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/36
61,100بازه قیمت روز58,800
5/07 B
حقیقی
10/11 B
5/76 B
حقوقی
715/01 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/58
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه تولیدی مهرام-سهامی عام-27/65%شرکت توسعه نوآوران آپادانا-سهامی خاص-13/3%شرکت توسعه انبوه سازان مسکن کامیارآپادانا-س خ-12/48%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .میزان داریک3/65%شرکت راهبردکسب وکاربیژه-سهامی خاص-2/67%شرکت سرمایه گذاری غایت نگر-سهامی عام-2/41%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .پایش پایدار1/48%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .میزان داریک
  1/67 M
  -4/58 K
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .پایش پایدار
  678/45 K
  -3/47 K

نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کایتا کایتا
41,900-2/98
974/13 M
8/38 T
1/82%
-329/54 M
0/66-
توس
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سپرمیسپرمی
66,450-0/97
1/98 B
2/34 T
0/51%
0/00
5-
ساذریساذری
17,540-2/96
136/16 M
4/00 T
0/87%
0/00
0/5-
سفارودسفارود
14,5102/98
9/99 B
1/76 T
0/38%
2/80 B
1/75-
کساپاکساپا
13,97011/48
2/46 B
36/71 T
7/99%
613/70 M
8/89-
کرازیکرازی
1,6100/87
32/18 B
46/85 T
10/19%
-617/77 M
0/45-
کابگنکابگن
9,8001/98
55/16 M
920/22 B
0/2%
0/00
4-
سفاسیسفاسی
4,987-2/46
4/15 B
3/29 T
0/72%
0/00
1/78-
کفرآورکفرآور
21,100-3
11/78 B
3/80 T
0/83%
-3/38 B
0/49-
مقره سازی
م
1,0000
0/00
230/00 B
0/05%---
کسراکسرا
5,9201/35
11/89 B
25/86 T
5/63%
-279/04 M
0/75-
کتوکاکتوکا
12,1100/08
56/26 B
24/22 T
5/27%
6/25 B
1/75-
کگازکگاز
33,9203/22
11/60 B
28/83 T
6/27%
-1/89 B
1/06-
کبادهکباده
20,250-2/88
27/10 B
15/09 T
3/28%
-3/40 B
0/83-
کقزویکقزوی
25,7000/39
12/97 B
36/70 T
7/99%
-847/26 M
0/73-
کورزکورز
10,080-2/98
283/19 M
20/16 T
4/39%
0/00
1-
کمرجانکمرجان
6,1003/04
14/76 B
6/71 T
1/46%
-884/07 M
1-
کهمداکهمدا
5,380-2/18
16/90 B
40/35 T
8/78%
-8/35 B
0/33-
توکا بتن
ت
1,0000
0/00
97/45 B
0/02%---
کخاککخاک
16,3002/29
10/79 B
57/05 T
12/41%
-2/02 B
0/76-
کپشیرکپشیر
13,540-0/96
14/94 B
20/31 T
4/42%
-614/43 M
0/43-
کفپارسکفپارس
5,7601/57
75/57 B
9/33 T
2/03%
-511/62 M
0/87-
کسرامکسرام
6,5902/49
26/46 B
6/47 T
1/41%
2/56 B
1/4-
کفراکفرا
9,990-0/2
4/69 B
19/98 T
4/35%
-2/67 B
0/33-
کاذرکاذر
5,1601/55
5/68 B
10/32 T
2/25%
-92/66 M
1-
کمیناکمینا
14,0700/51
34/55 B
17/91 T
3/9%
-297/20 M
1/26-
شلیاشلیا
10,990-3
1/24 B
5/50 T
1/2%
0/00
0/6-
ستبرا
س
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
کایزدکایزد
9,060-0/33
10/64 B
6/34 T
1/38%
-13/51 M
0/49-