وگردش

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/93%
حجم
1
0
2
0
8
0
/
3
0
7
0
K
0

وگردش

|ممنوع-متوقف
بانک گردشگری|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/93%
حجم
1
0
2
0
8
0
/
3
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  5
  0
  7
  0
  /
  3
  0
  7
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/4%
  • صنعت-1/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,700پایین ترین قیمت7,400

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۲۶
   افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 111/90 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 332/14 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/95
7,950بازه قیمت روز7,490
21/92 B
حقیقی
22/00 B
112/35 M
حقوقی
36/05 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/95
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E3/82
 • P/Eگروه-
 • EPS1,986
 • P/S
  3/31
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 9/35 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 13/51 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  IFMصندوق.س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران9/99%شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی وگردشگری ایران-7/32%شرکت طلوع مرواریدکیش-سهامی خاص-5/36%شرکت تامین سرمایه امین -سهامی خاص -4/77%شرکت الماس شهرادشرق-سهامی خاص-4/6%شخص حقیقی3/64%شرکت تامین سرپناه ایرانیان-سهامی خاص-2/07%شرکت صباسامان تجارت بامداد-سهامی خاص-1/91%شرکت گردشگری سفرخوش کام-سهامی خاص-1/87%شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجا1/7%شخص حقیقی1/5%شخص حقیقی1/5%شخص حقیقی1/5%شرکت طرح سازه تنیان-سهامی خاص-1/42%شرکت تجارت اندیشه فروزان-سهامی عام-1/37%PRXسبد-شرک69560--شرک41653-1/32%شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان-سهامی خاص-1/23%PRXسبد-شرک71838--شرک41093-1/13%شخص حقیقی1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  546/77 M
  12/70 M

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,1284/93
355/36 B
152/28 T
2/66%
61/43 B
1/41-
وبملتوبملت
4,5190/38
429/44 B
1595/21 T
27/85%
250/01 B
0/853/08
ومللوملل
2,909-1/22
2/34 B
58/18 T
1/02%
-32/76 M
0/76-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,7802/96
91/71 B
230/17 T
4/02%
-41/37 B
2/62/75
وپستوپست
10,4300/86
31/41 B
170/96 T
2/98%
-12/20 B
0/535/52
وآیندوآیند
15,440-1/97
69/39 B
247/04 T
4/31%
-59/44 B
0/38-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/06%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,279-0/79
5/37 B
104/83 T
1/83%
-112/65 M
0/77/22
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
2,944-0/71
24/33 B
142/11 T
2/48%
-10/39 B
0/554/55
وپاساروپاسار
2,7180
152/32 B
877/83 T
15/33%
-102/77 B
0/154/09
وسیناوسینا
3,302-5/2
5/47 B
83/82 T
1/46%
-2/40 B
1/246/07
وبصادروبصادر
2,125-0/14
103/54 B
372/63 T
6/51%
-7/49 B
0/8362/69
وتجارتوتجارت
2,549-0/31
193/79 B
570/79 T
9/97%
-63/70 B
0/844/17
وخاوروخاور
3,963-0/15
59/74 B
198/15 T
3/46%
33/51 B
1/876/03
وپارسوپارس
1,746-0/51
53/93 B
272/97 T
4/77%
136/76 M
0/79/84
ونوینونوین
6,1603/63
119/62 B
187/42 T
3/27%
-27/75 B
1/153/96
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/4%
-3/99 B
0/17-
سمایهسمایه
7,310-4/92
490/14 M
29/24 T
0/51%
0/00
1-
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/06%---