دقاضی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/86%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/82%
حجم
2
0
4
0
0
0
/
0
0
5
0
K
0

دقاضی

|ممنوع-متوقف
داروسازی شهید قاضی|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/86%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/82%
حجم
2
0
4
0
0
0
/
0
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/5%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت25,150پایین ترین قیمت25,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 41/91 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  4
  0
  0
  0
  ,
  0
  0
  5
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 223/93 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/75
25,350بازه قیمت روز23,950
6/49 B
حقیقی
3/07 B
0/00
حقوقی
3/43 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 849/26 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-38/26%شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص-17/91%شرکت لابراتوارهای رازک-سهامی عام-13/81%شهرداری تبریز12/99%شرکت جابرابن حیان6/65%BFMصندوق.س.ا.ب.صباگسترنفت وگازتامین3/47%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۵/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحادسبحا
9,670-0/83
5/32 B
67/45 T
2/61%
-1/65 B
0/65-
کاسپینکاسپین
19,330-0/05
2/72 B
27/06 T
1/05%
0/00
2/27-
دامیندامین
4,2630/9
6/60 B
23/45 T
0/91%
276/86 M
0/36-
دحاویدحاوی
15,110-2/98
557/46 M
16/32 T
0/63%
0/00
0/5-
دشیریدشیری
120,7500
546/39 M
6/04 T
0/23%
245/10 M
1/79-
دکوثردکوثر
11,3802/67
20/58 B
19/35 T
0/75%
-1/01 B
2/16-
دلردلر
29,3901/54
11/25 B
66/13 T
2/56%
-721/95 M
0/96-
دتهران دتهران
29,8000
30/99 B
16/09 T
0/62%---
دسانکودسانکو
6,490-0/31
3/97 B
10/46 T
0/4%
-138/10 M
0/7-
وپخشوپخش
18,890-0/69
3/53 B
158/68 T
6/13%
-407/83 M
0/5-
دفرادفرا
36,5300
1/84 B
51/14 T
1/98%
430/71 M
2/48-
پخشپخش
17,810-0/61
3/50 B
67/68 T
2/62%
766/68 M
1/02-
دشیمیدشیمی
30,8100/68
4/72 B
27/73 T
1/07%
-26/55 M
0/87-
دتماددتماد
48,890-5/27
3/50 B
34/96 T
1/35%
0/00
0/92-
درازکدرازک
13,770-0/43
7/84 B
28/92 T
1/12%
-114/27 M
0/66-
والبروالبر
6,0000/33
2/86 B
81/00 T
3/13%
-19/74 M
1/91-
دسینادسینا
15,0302/73
1/47 B
36/07 T
1/4%
819/86 M
2/32-
دتولیددتولید
10,2802/09
18/38 B
12/34 T
0/48%
132/31 M
1/25-
دزهراویدزهراوی
5,890-0/17
4/61 B
18/87 T
0/73%
141/92 M
0/97-
ددامددام
17,9500/17
9/39 B
20/64 T
0/8%
428/26 M
0/92-
دبالکدبالک
11,6901/04
4/07 B
9/00 T
0/35%
-23/40 M
0/9-
داسوهداسوه
44,440-4/75
18/62 B
33/33 T
1/29%
1/87 B
0/75-
دابوردابور
17,070-1/75
5/32 B
30/73 T
1/19%
1/37 B
1/05-
دالبردالبر
6,000-0/5
1/80 B
57/00 T
2/2%
-368/67 M
0/64-
دروزدروز
25,590-1/82
6/33 B
17/91 T
0/69%
-187/04 M
0/46-
دجابردجابر
17,8105/49
14/16 B
40/39 T
1/56%
216/62 M
1/74-
کی بی سیکی بی سی
17,550-1/37
48/91 B
8/60 T
0/33%
-6/90 B
0/38-
دپارسدپارس
57,700-0/97
10/84 B
54/81 T
2/12%
-5/97 B
0/31-
دلقمادلقما
3,3710/29
11/09 B
22/70 T
0/88%
-939/23 M
0/59-
دکیمیدکیمی
33,060-0/33
4/42 B
19/04 T
0/74%
-336/31 M
1/66-
دعبیددعبید
15,0001/6
36/37 B
375/00 T
14/5%
-21/70 B
0/43-
تیپیکوتیپیکو
30,130-0/53
11/88 B
331/43 T
12/81%
-7/92 B
0/22-
دیراندیران
8,5004/61
25/94 B
11/30 T
0/44%
-2/00 B
1/33-
دفارادفارا
32,5500/61
8/22 B
52/08 T
2/01%
-604/56 M
0/65-
دارودارو
29,7100/37
3/28 B
77/25 T
2/99%
372/56 M
0/23-
دسبحاندسبحان
7,2300/28
25/11 B
38/54 T
1/49%
-10/34 B
0/61-
شتهرانشتهران
62,6501/95
1/28 B
97/69 T
3/78%
0/00
3-
برکتبرکت
6,6402/29
68/25 B
115/14 T
4/45%
35/74 B
1/36-
ریشمکریشمک
33,250-1/93
85/04 B
9/97 T
0/39%-0/36-
شفاشفا
23,240-2/97
215/69 M
63/03 T
2/44%
0/00
0/61-
داوهداوه
12,9201/91
33/19 B
8/99 T
0/35%
-1/19 B
0/63-
دکپسولدکپسول
76,9500
2/09 B
23/09 T
0/89%
-352/28 M
0/71-
درهآوردرهآور
81,4000/8
25/63 B
20/35 T
0/79%
-7/46 B
0/58-
هجرتهجرت
28,100-1/4
21/37 B
44/96 T
1/74%
-180/77 M
0/71-
دتوزیعدتوزیع
24,4004/02
16/46 B
43/92 T
1/7%
-1/05 B
1/09-
دداناددانا
52,250-0/38
12/30 B
125/40 T
4/85%
103/76 M
3/69-
درازیدرازی
20,650-1/2
13/48 B
20/65 T
0/8%
21/36 M
0/6-
بیوتیک
ب
1,000-99/9
0/00
802/90 B
0/03%---
دقاضیح
د
--------
دقاضی
د
25,200-0/99
234/63 M
42/84 T
1/66%
-223/75 M
0/31-