ونور

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

ونور

|ممنوع-متوقف
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-0/6%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۳۹۵/۸/۲۳
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)
  • ۱۳۹۵/۷/۸
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی نشده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 3/00 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,010بازه قیمت روز990
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی5%شرکت تامین سرمایه بانک ملت-سهامی خاص-4/98%شخص حقیقی4/16%شخص حقیقی4/16%شخص حقیقی4/16%شرکت تعاونی خدماتی پیشگامان کویریزد2/84%شرکت تعاونی پست پیشگامان بادپا2/59%شرکت تامین سرمایه امین -سهامی خاص -2/15%شخص حقیقی1/56%شخص حقیقی1/5%شخص حقیقی1/5%شخص حقیقی1/5%شخص حقیقی1/5%شخص حقیقی1/5%شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصرارتباطات یزد1/49%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,113-2/9
367/83 B
150/25 T
2/56%
-10/70 B
0/67-
وبملتوبملت
4,494-2/21
450/53 B
1586/38 T
27/06%
-71/97 B
0/673/07
ومللوملل
3,080-1/35
4/23 B
61/60 T
1/05%
-1/17 B
0/68-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,5101/68
265/94 B
225/96 T
3/85%
-193/72 B
1/032/68
وپستوپست
10,500-0/67
27/04 B
172/10 T
2/94%
-20/38 B
0/355/57
وآیندوآیند
16,070-0/25
123/23 B
257/12 T
4/39%
-67/44 B
0/68-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/01%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,295-1/82
17/43 B
105/57 T
1/8%
296/24 M
0/977/22
سامانسامان
2,962-0/24
29/93 B
142/98 T
2/44%
-3/98 B
1/664/52
وپاساروپاسار
2,7210
125/31 B
878/80 T
14/99%
-111/67 B
0/284/09
وسیناوسینا
3,311-5/63
14/55 B
84/05 T
1/43%
-9/60 B
0/466/05
وبصادروبصادر
2,156-2/14
210/51 B
378/06 T
6/45%
-129/01 B
0/4863/49
وتجارتوتجارت
2,5970/78
680/70 B
581/54 T
9/92%
-352/24 B
0/594/27
وخاوروخاور
3,9220/54
18/57 B
196/10 T
3/35%
1/24 B
1/985/92
وپارسوپارس
1,778-2/35
61/20 B
277/97 T
4/74%
6/46 B
0/79/79
ونوینونوین
6,1800/49
279/27 B
188/03 T
3/21%
19/40 B
1/123/8
وزمینوزمین
5,740-1/21
9/75 B
22/96 T
0/39%
-1/18 B
0/31-
سمایهسمایه
7,320-2/87
472/90 M
29/28 T
0/5%
0/00
0/5-
وگردشوگردش
7,720-2/08
65/18 B
115/80 T
1/98%
-9/75 B
1/083/79
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
4/94%---