سامان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/9%
حجم
2
0
8
0
/
8
0
8
0
M
0

سامان

|مجاز
بانک سامان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/9%
حجم
2
0
8
0
/
8
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  6
  0
  /
  7
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/2%
  • صنعت+10/5%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,127پایین ترین قیمت2,992

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   امیدنامه پذیرش در فرابورس ایران
  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات شرایط پذیرش بانک در بازار اول فرابورس- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 144/95 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  4
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 20/43 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 410/54 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/19
3,152بازه قیمت روز2,970
44/34 B
حقیقی
23/91 B
42/39 B
حقوقی
62/82 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/53
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  BFMصندوق س .اختصاصی بازارگردانی پاداش .پ .پ5/65%شرکت هلدینگ سرآمد-سهامی خاص -5/34%موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارک.فولاد5%شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان -سهامی خاص -4/24%BFMصندوق .س .اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش2/91%شخص حقیقی2/84%شخص حقیقی2/45%شخص حقیقی2/39%شخص حقیقی2/26%شرکت گروه مالی قلک-سهامی خاص-2/21%سازمان موقوفه بنیادوفائیان1/6%شخص حقیقی1/52%شرکت رادیس-سهامی خاص-1/47%شرکت پمپ سازی ایران-سهامی عام-1/35%شرکت توسعه امیدآتیه اندیش-سهامی خاص-1/14%شخص حقیقی1/06%شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص-1/03%شرکت ایده پردازان بازارسرمایه امین-سهامی خاص-1/02%شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق س .اختصاصی بازارگردانی پاداش .پ .پ
  1/94 B
  3/60 M
  BFMصندوق .س .اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
  997/34 M
  -1/99 M
  شخص حقیقی
  363/75 M
  1/28 M

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,160-0/43
257/77 B
156/60 T
2/74%
-48/88 B
0/76-
وبملتوبملت
4,539-1/05
401/77 B
1602/27 T
28%
-14/87 B
0/8-
ومللوملل
3,174-0/16
4/11 B
63/48 T
1/11%
1/83 B
2/12-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
13,6002/95
381/29 B
211/79 T
3/7%
-25/41 B
1/03-
وپستوپست
10,680-1/02
30/48 B
175/05 T
3/06%
-11/38 B
0/33-
وآیندوآیند
15,3301/79
310/86 B
245/28 T
4/29%-1/17-
وسالتوسالت
14,9901/14
120/50 B
112/17 T
1/96%
-32/55 B
0/57-
وکاروکار
2,369-1/45
34/99 B
108/97 T
1/9%
-3/97 B
0/53-
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
وپاساروپاسار
2,7310/29
98/25 B
882/03 T
15/41%
-54/34 B
0/17-
وسیناوسینا
3,482-2/04
17/54 B
88/39 T
1/54%
-10/57 B
0/37-
وبصادروبصادر
2,229-1/67
130/23 B
390/86 T
6/83%
-60/13 B
0/53-
وتجارتوتجارت
2,523-0/23
433/32 B
564/97 T
9/87%
-223/42 B
0/45-
وخاوروخاور
3,885-1/28
16/76 B
194/25 T
3/39%
-7/26 B
0/48-
وپارسوپارس
1,822-2/21
84/07 B
284/85 T
4/98%
-985/77 M
0/41-
ونوینونوین
5,870-3
168/59 B
178/60 T
3/12%
-47/49 B
0/63-
وزمینوزمین
5,960-2/46
1/54 B
23/84 T
0/42%
-393/85 M
1/01-
سمایهسمایه
7,360-2/99
407/02 M
29/44 T
0/51%
0/00
0/33-
وگردشوگردش
7,8000/38
63/43 B
117/00 T
2/04%
-15/81 B
1/33-
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/06%---