دی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/36%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/45%
حجم
1
0
3
0
7
0
/
3
0
5
0
M
د

دی

|ممنوع-متوقف
بانک دی|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/36%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/45%
حجم معاملات
1
0
3
0
7
0
/
3
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  3
  0
  /
  5
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت1,132پایین ترین قیمت1,096

  بازده ماهانه

  دیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

دی
 • ارزش بازار
  150/93 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  3
  0
  7
  0
  ,
  3
  0
  5
  0
  4
  0
  ,
  1
  0
  8
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/1
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  264/94 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/22
1,151بازه قیمت روز1,085
34/44 B
حقیقی
153/17 B
118/81 B
حقوقی
79/60 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/95
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  135,000,000,000
 • درصد شناور
  %82/84
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی گروه دی14/76%سازمان اقتصادی کوثر1/36%شرکت گروه مالی واقتصادی دی-سهامی خاص-1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد