نیروگاه عباسپور

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

نیروگاه عباسپور

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+3/9%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  نیروگاه عباسپور
  • ارزش بازار
   ریال 0/00
  • تعداد معاملات
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  1,050بازه قیمت روز950
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  سهم کوچک
  درصد سهم از صنعت
  0
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام0
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   تغییرات سهامداران عمده

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وهوروهور
  1,5970/69
  2/46 B
  121/65 T
  7/93%
  -458/49 M
  1/5933/68
  بمپنابمپنا
  7,4000/41
  12/44 B
  57/19 T
  3/73%
  -3/39 B
  0/8714/97
  مشاور نیرو
  م
  100
  0/00
  0/00
  0%---
  دماونددماوند
  23,400-2/34
  32/00 B
  129/17 T
  8/42%
  -11/89 B
  0/6517/9
  مبینمبین
  25,970-0/96
  29/67 B
  525/58 T
  34/25%
  -4/47 B
  0/226/43
  بفجربفجر
  19,040-0/21
  10/10 B
  371/28 T
  24/2%
  -5/73 B
  0/375/76
  بصبا
  ب
  1,0000
  0/00
  2/70 T
  0/18%---
  بکهنوجبکهنوج
  1,4470/49
  5/04 B
  23/23 T
  1/51%
  -2/97 B
  0/81-
  بگیلانبگیلان
  15,650-0/32
  11/46 B
  67/30 T
  4/39%
  -1/77 B
  4/8617/44
  بزاگرسبزاگرس
  5,3600/56
  9/99 B
  32/16 T
  2/1%
  12/84 M
  0/8732/63
  بجهرمبجهرم
  2,550-1/29
  33/68 B
  61/57 T
  4/01%
  -803/10 M
  1/2321/92
  آباداآبادا
  11,160-1/59
  11/21 B
  27/90 T
  1/82%
  -177/42 M
  3/35-
  بپیوندبپیوند
  12,8903/75
  20/19 B
  38/67 T
  2/52%
  1/77 B
  4/46-
  ومپنا
  و
  1,0000
  0/00
  20/00 T
  1/3%---
  بمولد
  ب
  6,620-1/93
  86/65 B
  56/08 T
  3/65%
  -14/24 B
  --