توکا بتن

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

توکا بتن

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-2/4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/1%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۱/۸/۱۴
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت توکا بتن)
  • ۱۴۰۰/۸/۲۳
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت توکا بتن)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 97/45 B
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,050بازه قیمت روز950
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام97,447,000
 • سهام شناور
  100/00 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کایتا کایتا
41,950-2/73
1/53 B
8/39 T
1/82%
-928/81 M
0/63-
توس
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سپرمیسپرمی
66,450-0/97
1/98 B
2/34 T
0/51%
0/00
5-
ساذریساذری
17,540-2/96
136/16 M
4/00 T
0/87%
0/00
0/5-
سفارودسفارود
14,3802/2
292/10 M
1/74 T
0/38%
0/00
1/67-
کساپاکساپا
13,96011/48
2/18 B
36/69 T
7/95%
613/70 M
3/48-
کرازیکرازی
1,6191/06
3/02 B
47/11 T
10/21%
-14/75 M
0/73-
سایراسایرا
59,600-1/92
2/89 B
2/72 T
0/59%
-5/29 M
0/36-
کابگنکابگن
9,8001/98
55/16 M
920/22 B
0/2%
0/00
4-
سفاسیسفاسی
5,000-0/87
1/61 B
3/30 T
0/71%
0/00
2/67-
کفرآورکفرآور
21,200-2/54
4/58 B
3/82 T
0/83%
-989/35 M
0/67-
مقره سازی
م
1,0000
0/00
230/00 B
0/05%---
کسراکسرا
5,910-0/17
1/31 B
25/82 T
5/59%
0/00
0/5-
کتوکاکتوکا
12,060-1/07
28/41 B
24/12 T
5/22%
5/53 B
1/89-
کگازکگاز
33,2801/73
4/66 B
28/29 T
6/13%
-901/13 M
0/92-
کبادهکباده
20,200-2/88
15/68 B
15/05 T
3/26%
-2/47 B
0/77-
کقزویکقزوی
25,7500/97
3/62 B
36/77 T
7/96%
-397/34 M
0/52-
کورزکورز
10,080-4/93
2/23 B
20/16 T
4/37%
0/00
1-
کمرجانکمرجان
5,9800/51
1/44 B
6/58 T
1/43%
-731/21 M
0/67-
کهمداکهمدا
5,390-2/73
3/41 B
40/42 T
8/76%
4/66 M
0/39-
کخاککخاک
16,2301/92
5/16 B
56/80 T
12/3%
1/96 B
4/03-
کپشیرکپشیر
13,5201/78
3/95 B
20/28 T
4/39%
-331/92 M
1/15-
کفپارسکفپارس
5,750-2/62
33/15 B
9/31 T
2/02%
-804/66 M
0/74-
کسرامکسرام
6,6002/18
21/63 B
6/48 T
1/4%
1/87 B
1/74-
کفراکفرا
10,0200/1
206/24 M
20/04 T
4/34%
0/00
0/8-
کاذرکاذر
5,1600/19
703/35 M
10/32 T
2/23%
-51/71 M
0/85-
کمیناکمینا
14,1201/66
16/41 B
17/97 T
3/89%
-5/11 B
0/88-
شلیاشلیا
11,010-2/99
1/12 B
5/50 T
1/19%
0/00
1-
ستبرا
س
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
کایزدکایزد
9,140-1/64
1/36 B
6/40 T
1/39%
-13/51 M
0/46-