صنایع شیر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

صنایع شیر

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-4/8%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  • ارزش بازار
   ریال 0/00
  • تعداد معاملات
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  1,050بازه قیمت روز950
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  سهم کوچک
  درصد سهم از صنعت
  0
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام0
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   شخص حقیقی45%شخص حقیقی40%شخص حقیقی15%

   تغییرات سهامداران عمده (۱۳۹۳/۴/۲۹)

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  غمینوغمینو
  10,230-0/1
  8/15 B
  15/35 T
  1/21%
  1/95 B
  1/32-
  خودکفاخودکفا
  8,970-1/87
  31/33 B
  67/28 T
  5/3%
  -10/84 B
  0/71-
  غیوانغیوان
  15,9400/95
  15/94 K
  263/01 B
  0/02%
  0/00
  1-
  غگلغگل
  3,6751/75
  16/17 B
  36/75 T
  2/89%
  -3/10 B
  0/9-
  غدیسغدیس
  15,090-1/38
  16/34 B
  17/65 T
  1/39%
  -1/20 B
  0/55-
  غدشتغدشت
  27,3001/84
  6/36 B
  18/62 T
  1/47%
  -1/16 B
  1/3-
  غدامغدام
  49,870-1/11
  10/84 B
  7/98 T
  0/63%
  296/88 M
  0/45-
  غمهراغمهرا
  10,8301/85
  3/77 B
  20/58 T
  1/62%
  -1/39 B
  1/34-
  غفارسغفارس
  16,6904/96
  86/41 B
  19/36 T
  1/52%
  -3/20 B
  1/51-
  غبهنوشغبهنوش
  85,4805
  20/57 B
  30/77 T
  2/42%
  -1/97 B
  1/07-
  غبشهرغبشهر
  2,7300/63
  32/34 B
  80/53 T
  6/34%
  10/10 B
  0/7-
  غشانغشان
  7,0101/56
  18/27 B
  12/04 T
  0/95%
  -8/44 B
  0/95-
  غناب
  غ
  995,450-3
  2/64 B
  19/91 T
  1/57%
  0/00
  0/55-
  وبشهروبشهر
  6,220-2/83
  3/12 B
  93/30 T
  7/34%
  -850/86 M
  0/5-
  غشوکوغشوکو
  10,9900
  1/93 B
  4/40 T
  0/35%
  0/00
  2/08-
  آرد تجارت
  آ
  1,0000
  0/00
  0/00
  0%---
  غالبرغالبر
  73,4000/16
  5/04 B
  33/91 T
  2/67%
  0/00
  1/65-
  غنوشغنوش
  10,7400
  27/39 B
  10/74 T
  0/84%
  252/09 M
  0/85-
  غسالمغسالم
  4,587-2
  10/43 B
  20/57 T
  1/62%
  3/09 M
  0/74-
  غشهدغشهد
  8,270-0/48
  8/67 B
  6/77 T
  0/53%
  -1/36 B
  0/6-
  غشصفاغشصفا
  17,73015/63
  47/42 B
  20/50 T
  1/61%
  -2/98 B
  0/75-
  غپینوغپینو
  4,1250/51
  5/97 B
  37/13 T
  2/92%
  -658/71 M
  0/57-
  غپاکغپاک
  18,350-2/86
  28/35 B
  25/42 T
  2%
  3/15 B
  0/95-
  غپآذرغپآذر
  37,3502/17
  2/70 B
  10/83 T
  0/85%
  1/15 B
  2/51-
  غچینغچین
  5,4201/51
  39/73 B
  11/60 T
  0/91%
  2/55 B
  0/75-
  غشاذرغشاذر
  7,6200/13
  4/60 B
  10/44 T
  0/82%
  -1/67 B
  0/42-
  غگرجیغگرجی
  2,3982/46
  45/00 B
  8/99 T
  0/71%
  3/17 B
  1/75-
  غاذرغاذر
  19,9002/04
  50/99 B
  6/96 T
  0/55%
  -7/45 B
  1/04-
  غگلستاغگلستا
  18,330-1/39
  12/04 B
  11/66 T
  0/92%
  72/86 M
  0/61-
  غگلپاغگلپا
  40,050-1/24
  10/82 B
  14/78 T
  1/16%
  159/04 M
  0/25-
  غگزغگز
  5,1842/5
  397/74 M
  2/02 T
  0/16%
  0/00
  0/75-
  غشهدابغشهداب
  3,755-1/78
  23/21 B
  22/92 T
  1/8%
  -930/18 M
  0/49-
  بهپاکبهپاک
  4,354-0/25
  6/04 B
  17/85 T
  1/41%
  207/63 M
  0/66-
  غنیلیغنیلی
  6,1601/48
  616/00 K
  2/46 T
  0/19%
  0/00
  1-
  غکولاک
  غ
  1,0000
  0/00
  50/00 B
  0%---
  تبرکتبرک
  11,6104/92
  21/32 B
  25/91 T
  2/04%
  1/86 B
  1/86-
  غبهارغبهار
  19,0901/22
  5/12 B
  7/41 T
  0/58%
  0/00
  1/61-
  غویتاغویتا
  3,3311/18
  13/64 B
  23/32 T
  1/84%
  -1/38 B
  1/21-
  غگیلاغگیلا
  18,180-0/66
  11/02 B
  7/44 T
  0/59%
  -123/43 M
  1/69-
  غزرغزر
  3,514-1/21
  27/16 B
  63/25 T
  4/98%
  2/53 B
  1/86-
  غکورشغکورش
  7,9300/25
  6/16 B
  158/60 T
  12/48%
  209/10 M
  1/3-
  غصینوغصینو
  14,4403/46
  6/00 B
  144/40 T
  11/37%
  -1/23 B
  1/17-
  غدانه
  غ
  6,5001/08
  19/02 B
  13/00 T
  1/02%
  0/00
  0/85-
  زرنام
  ز
  480-97/92
  0/00
  10/08 T
  0/79%---
  عالیس
  ع
  23,400-0/85
  17/30 B
  70/20 T
  5/53%
  -11/42 B
  2/86-
  غپونهغپونه
  11,9802/26
  3/65 B
  10/78 T
  0/85%
  -1/28 B
  0/76-
  غمایه
  غ
  64,800-3/79
  76/71 B
  15/55 T
  1/22%
  -56/14 B
  0/08-
  آردینه
  آ
  --------