قشم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

قشم

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+2/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/1%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  • ارزش بازار
   ریال 0/00
  • تعداد معاملات
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  1بازه قیمت روز1
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  سهم کوچک
  درصد سهم از صنعت
  0
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام0
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   تغییرات سهامداران عمده

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  حسیناحسینا
  20,340-0/49
  1/01 B
  50/75 T
  4/33%
  769/77 M
  3/9-
  حبندرحبندر
  15,8901/57
  12/04 B
  11/92 T
  1/02%
  0/00
  1/4-
  حتایدحتاید
  7,250-0/41
  32/93 B
  51/01 T
  4/35%
  -7/40 B
  0/49-
  حرهشاحرهشا
  276,4502/97
  4/56 B
  4/15 T
  0/35%
  0/00
  2/71-
  حکشتیحکشتی
  13,6600/96
  437/71 B
  788/48 T
  67/29%
  468/72 M
  0/91-
  توریلتوریل
  5,980-1/99
  2/15 B
  41/86 T
  3/57%
  -150/34 M
  0/7-
  حتوکاحتوکا
  4,217-1/91
  8/27 B
  14/93 T
  1/27%
  -447/36 M
  0/97-
  حپتروحپترو
  44,350-3/28
  1/85 B
  8/87 T
  0/76%
  -573/42 M
  0/28-
  حفارسحفارس
  2,055-1/21
  127/43 B
  40/58 T
  3/46%
  -9/42 B
  1/8-
  حریلحریل
  2,8022/09
  23/18 B
  13/36 T
  1/14%
  -411/52 M
  1/03-
  حپارساحپارسا
  61,8501/05
  74/91 M
  15/46 T
  1/32%
  -28/55 M
  0/83-
  حسیرحسیر
  13,680-1/16
  3/81 B
  16/50 T
  1/41%
  45/51 M
  0/73-
  حآساحآسا
  9,7701/46
  728/75 M
  17/59 T
  1/5%
  0/00
  1/63-
  حرآهن
  ح
  1,0000
  0/00
  600/00 B
  0/05%---
  حرهور
  ح
  1,0000
  0/00
  56/00 B
  0/01%---
  حآفرینحآفرین
  3,200-1/09
  7/71 B
  23/77 T
  2/03%
  0/00
  0/82-
  حگهرحگهر
  12,630-2/06
  8/10 M
  56/08 T
  4/79%
  0/00
  0/5-
  حشکوهحشکوه
  5,000-2/91
  4/16 B
  8/63 T
  0/74%
  0/00
  1/03-
  حگردشحگردش
  3,5841/05
  710/54 M
  5/73 T
  0/49%
  -275/18 M
  2/77-
  حپرتو
  ح
  1,0000
  0/00
  1/50 T
  0/13%---