توس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

توس

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-2/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  • ارزش بازار
   ریال 0/00
  • تعداد معاملات
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  1,050بازه قیمت روز950
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  سهم کوچک
  درصد سهم از صنعت
  0
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام0
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   تغییرات سهامداران عمده

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کایتا کایتا
  41,950-2/73
  1/53 B
  8/39 T
  1/82%
  -928/81 M
  0/63270/64
  سپرمیسپرمی
  66,450-0/97
  1/98 B
  2/34 T
  0/51%
  0/00
  5-
  ساذریساذری
  17,540-2/96
  136/16 M
  4/00 T
  0/87%
  0/00
  0/5-
  سفارودسفارود
  14,100-2/29
  7/53 B
  1/71 T
  0/37%
  -538/61 M
  0/7-
  کساپاکساپا
  13,8709/8
  4/88 B
  36/45 T
  7/9%
  4/03 B
  10/2373/07
  کرازیکرازی
  1,6200
  60/34 B
  47/14 T
  10/22%
  -4/21 B
  0/689/15
  سایراسایرا
  59,950-0/08
  1/96 B
  2/73 T
  0/59%
  360/00 M
  1/042/72
  کابگنکابگن
  9,8001/98
  55/16 M
  920/22 B
  0/2%
  0/00
  43/27
  سفاسیسفاسی
  5,044-2/17
  16/24 B
  3/33 T
  0/72%
  456/40 M
  1/9221/15
  کفرآورکفرآور
  21,7000/23
  12/64 B
  3/91 T
  0/85%
  -1/25 B
  1/1712/76
  مقره سازی
  م
  1,0000
  0/00
  230/00 B
  0/05%---
  کسراکسرا
  5,9100
  52/68 B
  25/82 T
  5/6%
  -1/38 B
  0/9412/7
  کتوکاکتوکا
  12,1902/98
  131/37 B
  24/38 T
  5/29%
  -9/66 B
  1/2431/07
  کگازکگاز
  32,9400/39
  19/35 B
  28/00 T
  6/07%
  -2/14 B
  1/0320/97
  کبادهکباده
  20,8001/97
  47/87 B
  15/50 T
  3/36%
  2/67 B
  1/4714/69
  کقزویکقزوی
  25,750-1/92
  13/59 B
  36/77 T
  7/97%
  -895/66 M
  0/886/65
  کورزکورز
  10,080-4/93
  2/23 B
  20/16 T
  4/37%
  0/00
  192/94
  کمرجانکمرجان
  5,9301/36
  13/07 B
  6/52 T
  1/41%
  -2/90 B
  0/8830/25
  کهمداکهمدا
  5,400-2/18
  29/44 B
  40/50 T
  8/78%
  -15/49 B
  0/496/18
  توکا بتن
  ت
  1,0000
  0/00
  97/45 B
  0/02%---
  کخاککخاک
  16,1801/49
  11/13 B
  56/63 T
  12/28%
  -8/34 B
  0/488/57
  کپشیرکپشیر
  13,480-2/7
  23/93 B
  20/22 T
  4/38%
  -692/71 M
  0/7210/48
  کفپارسکفپارس
  5,7206/9
  165/87 B
  9/26 T
  2/01%
  50/00 B
  1/6114/73
  کسرامکسرام
  6,420-2/92
  14/25 B
  6/30 T
  1/37%
  -540/18 M
  0/8143/79
  کفراکفرا
  10,0201/3
  14/71 B
  20/04 T
  4/34%
  -1/31 B
  1/0717/61
  کاذرکاذر
  5,160-3/04
  18/01 B
  10/32 T
  2/24%
  86/68 M
  1/039/35
  کمیناکمینا
  13,8702/96
  93/96 B
  17/66 T
  3/83%
  28/95 B
  1/74-
  شلیاشلیا
  11,010-2/99
  1/12 B
  5/50 T
  1/19%
  0/00
  1325/31
  ستبرا
  س
  1,0000
  0/00
  100/00 B
  0/02%---
  کایزدکایزد
  9,150-3/42
  11/21 B
  6/41 T
  1/39%
  -2/06 B
  0/41-