ریخته گری تبریز

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
0
0
0
0
/
0
0
0
0
M
0

ریخته گری تبریز

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
0
0
0
0
/
0
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-3/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت1,000پایین ترین قیمت1,000

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ریخته گری تبریز
  • ارزش بازار
   ریال 0/00
  • تعداد معاملات
   1
   0
   0
   0
   0
   0
   ,
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   ,
   0
   0
   0
   0
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  1,050بازه قیمت روز950
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  سهم کوچک
  درصد سهم از صنعت
  0
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام0
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   پذیره نویسی اولیه بانک گردشگری87/5%شرکت سهامی بیمه ایران2/74%شرکت بازرگانی مدبران اقتصاد-سهامی خاص-1/37%شرکت بازرگانی پتروشیمی-سهامی خاص-1/25%شرکت بیمه ایران معین-سهامی خاص-1/25%شرکت گروه اقتصادسابین-سهامی خاص-1/25%

   تغییرات سهامداران عمده (۱۳۹۰/۷/۳۰)

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (خودرو و ساخت قطعات)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  خاذینخاذین
  3,1130/36
  53/92 B
  13/87 T
  0/41%
  897/46 M
  0/784/45
  خنصیرخنصیر
  12,330-3/57
  54/56 B
  21/21 T
  0/63%
  -618/35 M
  0/5727/6
  خگسترخگستر
  4,668-3/86
  753/85 B
  184/88 T
  5/46%
  -136/70 B
  0/690/52
  خکمکخکمک
  4,4191/79
  95/56 B
  18/00 T
  0/53%
  7/18 B
  1/3945
  خزامیاخزامیا
  6,240-9/44
  374/92 B
  160/20 T
  4/73%
  -25/05 B
  0/66/98
  خبهمنخبهمن
  1,831-1/66
  98/10 B
  246/52 T
  7/28%
  -11/07 B
  0/712/44
  خدیزلخدیزل
  4,186-8/64
  159/48 B
  146/42 T
  4/32%
  4/87 B
  0/414/84
  خلیبلخلیبل
  43,1502/96
  18/83 B
  63/40 T
  1/87%
  5/23 B
  0/591,836/75
  خلنتخلنت
  18,290-0/98
  5/86 B
  10/97 T
  0/32%
  -1/32 B
  0/7915/7
  خپویشخپویش
  24,410-0/57
  81/03 B
  43/06 T
  1/27%
  -39/71 B
  0/87/36
  خودروخودرو
  2,766-2/51
  634/66 B
  834/38 T
  24/63%
  -155/94 B
  0/53-
  خزرخزر
  5,4204/25
  66/50 B
  19/45 T
  0/57%
  2/99 B
  1/68/54
  ورناورنا
  6,900-3/39
  172/19 B
  80/56 T
  2/38%
  -5/68 B
  0/7220/99
  خمهرخمهر
  3,256-3/28
  146/67 B
  21/58 T
  0/64%
  -5/94 B
  0/6742/59
  خمحورخمحور
  5,6502/97
  44/54 B
  35/74 T
  1/05%
  -8/40 B
  0/4925/75
  خاهنخاهن
  5,130-2/13
  14/40 B
  102/18 T
  3/02%
  0/00
  0/9415/92
  تشتادتشتاد
  6,160-2/12
  6/40 B
  5/56 T
  0/16%
  0/00
  1/0961
  خمحرکهخمحرکه
  7,860-1/27
  68/32 B
  45/07 T
  1/33%
  6/40 B
  1/1668/9
  خموتورخموتور
  3,764-5/83
  22/70 B
  22/58 T
  0/67%
  -379/29 M
  0/557/17
  خفنرخفنر
  13,670-1/09
  19/48 B
  15/86 T
  0/47%
  -2/29 B
  1/137/7
  خشرقخشرق
  12,8502/73
  70/76 B
  14/55 T
  0/43%
  -9/72 B
  1/069/61
  خریختخریخت
  6,940-3/23
  71/07 B
  16/38 T
  0/48%
  -50/98 B
  0/2212/66
  خوسازخوساز
  29,750-2/98
  21/28 B
  33/32 T
  0/98%
  1/28 B
  0/7442/8
  ختراکختراک
  5,100-3/78
  14/98 B
  32/28 T
  0/95%
  -2/18 B
  0/47/2
  خساپاخساپا
  2,388-2/39
  353/76 B
  466/88 T
  13/78%
  -63/63 B
  0/95-
  ختورختور
  5,050-1/95
  52/91 B
  19/46 T
  0/57%
  -3/21 B
  0/6712/1
  خکارخکار
  4,127-0/6
  36/79 B
  14/28 T
  0/42%
  -4/77 B
  1/076/33
  خرینگخرینگ
  21,1206/99
  115/36 B
  21/12 T
  0/62%
  -27/06 B
  0/8818/92
  خچرخشخچرخش
  23,4506/98
  117/68 B
  22/33 T
  0/66%
  18/21 B
  1/0816/02
  ختوقاختوقا
  6,040-0/33
  128/60 B
  37/46 T
  1/11%
  -3/86 B
  1/1130/75
  خاذر
  خ
  1,0000
  0/00
  0/00
  0%---
  خعمراخعمرا
  7,920-2/94
  102/96 M
  11/09 T
  0/33%
  65/70 M
  1/3851/93
  خیمن
  خ
  1,0000
  0/00
  1/43 T
  0/04%---
  خفناورخفناور
  55,8502/95
  60/65 B
  5/58 T
  0/17%
  -12/24 B
  0/76124/21
  خکاوهخکاوه
  24,900-2/94
  186/55 B
  65/63 T
  1/94%
  -6/13 B
  0/7312/43
  خبنیانخبنیان
  5,400-0/18
  146/09 B
  53/20 T
  1/57%
  -94/50 B
  0/26-
  خفرمان
  خ
  373-99/73
  0/00
  298/40 B
  0/01%---
  ناما
  ن
  13,030-2/56
  56/19 B
  13/68 T
  0/4%
  -10/35 B
  0/71-
  خپارسخپارس
  1,189-1/17
  97/14 B
  135/03 T
  3/99%
  5/34 B
  1/26-
  خاورخاور
  3,545-7/88
  622/94 B
  306/15 T
  9/04%
  -73/22 B
  0/34-
  خکرمان
  خ
  5,140-0/59
  59/60 B
  25/70 T
  0/76%
  3/10 B
  1/14-