بیمه پردیس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-50%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-50%
حجم
8
0
2
0
5
0
/
0
0
0
0
M
0

بیمه پردیس

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-50%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-50%
حجم
8
0
2
0
5
0
/
0
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  1
  0
  2
  0
  /
  5
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+6/2%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت500پایین ترین قیمت500

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  • ارزش بازار
   ریال 1/50 T
  • تعداد معاملات
   8
   0
   2
   0
   5
   0
   ,
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   ,
   0
   0
   0
   0
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  525بازه قیمت روز475
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  سهم کوچک
  درصد سهم از صنعت
  0/07
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام-
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   تغییرات سهامداران عمده

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وحافظوحافظ
  4,3452/98
  20/22 B
  8/08 T
  0/37%
  7/14 B
  2/7144/59
  ودیودی
  10,5200/75
  54/23 B
  62/59 T
  2/85%
  -30/56 B
  0/5813/02
  وسرمدوسرمد
  1,806-1/92
  6/08 B
  12/21 T
  0/56%
  0/00
  0/8-
  وسینوسین
  2,3932/99
  4/92 B
  14/07 T
  0/64%
  3/62 B
  6/021/97
  اتکایاتکای
  5,9801/88
  13/29 B
  47/84 T
  2/18%
  0/00
  0/536/97
  ملتملت
  1,665-1/01
  9/70 B
  51/04 T
  2/33%
  -1/22 B
  0/5118/48
  آسیاآسیا
  1,9950
  80/35 B
  61/84 T
  2/82%
  7/85 B
  1/0410/67
  ورازیورازی
  1,5822/06
  42/44 B
  30/12 T
  1/37%
  1/31 B
  1/349/71
  پارسیانپارسیان
  3,117-0/96
  4/11 B
  40/52 T
  1/85%
  -684/18 M
  1/2618/6
  کوثرکوثر
  3,472-1/76
  60/97 B
  86/80 T
  3/95%
  -2/06 B
  0/694/4
  آرمانآرمان
  6,540-2/9
  133/92 M
  19/62 T
  0/89%
  -12/70 M
  1/36117/63
  بپاسبپاس
  20,3000/25
  40/30 B
  1243/09 T
  56/63%
  -30/33 B
  0/3536/08
  میهنمیهن
  15,140-1/12
  51/49 B
  22/71 T
  1/03%
  -2/58 B
  1/043/67
  بسامابساما
  9,6000/32
  5/84 B
  48/00 T
  2/19%
  608/25 M
  1/6316/41
  ماما
  4,655-1/29
  4/00 B
  37/24 T
  1/7%
  -2/65 B
  0/66/58
  دانادانا
  3,877-0/1
  107/46 B
  75/43 T
  3/44%
  -20/86 B
  0/531/24
  البرزالبرز
  3,2502
  37/23 B
  113/75 T
  5/18%
  7/75 B
  1/729/04
  وحکمتوحکمت
  2,437-2/99
  3/86 B
  7/59 T
  0/35%
  -1/02 B
  0/74-
  نویننوین
  1,7931/95
  12/75 B
  8/96 T
  0/41%
  1/21 B
  1/16-
  ومعلمومعلم
  2,4984/11
  2/07 B
  14/51 T
  0/66%
  -123/30 M
  2/82-
  بخاوربخاور
  5,160-1/42
  79/91 B
  12/38 T
  0/56%
  1/67 B
  1/3913/33
  بارانباران
  5,2702/95
  68/02 B
  6/32 T
  0/29%
  7/89 B
  0/66-
  بنوبنو
  4,357-1/34
  12/50 B
  26/14 T
  1/19%
  0/00
  0/61-
  اتکاماتکام
  5,660-0/7
  3/53 B
  45/28 T
  2/06%
  1/13 B
  2/12-
  وتعاونوتعاون
  1,8140
  6/14 B
  9/07 T
  0/41%
  0/00
  0/98-
  اتکاسااتکاسا
  4,3882/98
  91/75 B
  10/97 T
  0/5%-4/38-
  بهامرز
  ب
  500-50
  360/00 B
  1/20 T
  0/06%---
  آواپارسآواپارس
  1,7512/98
  37/07 B
  8/76 T
  0/4%
  6/79 B
  2/61-
  بتهرانبتهران
  3,4152/98
  63/64 B
  17/07 T
  0/78%
  26/49 B
  2/13-
  کاریزکاریز
  3,016-1/28
  1/85 B
  7/24 T
  0/33%
  -535/85 M
  1/18-
  وفردا
  و
  1,5042/53
  71/56 B
  7/52 T
  0/34%
  13/23 B
  2/6-
  وآفری
  و
  3,108-1/35
  2/13 B
  37/30 T
  1/7%
  -1/05 B
  0/86-
  معین
  م
  1,0000
  0/00
  0/00
  0%---