پارس متال

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

پارس متال

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-2/8%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۳۸۸/۱/۲۵
   اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1387/09/30
  • ۱۳۸۷/۱۰/۱۴
   اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1387/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 20/00 B
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,050بازه قیمت روز950
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام20,000,000
 • سهام شناور
  100/00 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فلزات اساسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فالومفالوم
18,8204/03
10/23 B
26/35 T
0/17%
0/00
3/0919/59
فرآورفرآور
46,1106/72
356/83 B
30/43 T
0/2%
104/66 B
0/9611/44
وسدیدوسدید
4,990-2/84
868/54 B
149/65 T
0/96%
-6/35 B
0/74254/74
فملیفملی
7,080-2/08
395/51 B
4248/00 T
27/3%
-138/99 B
0/48/03
فولایفولای
7,5701/19
13/15 B
8/48 T
0/05%
-4/12 B
0/8211/6
فمرادفمراد
22,970-0/22
17/92 B
8/04 T
0/05%
153/38 M
0/9135/1
فاهوازفاهواز
7,600-1/95
16/40 B
42/93 T
0/28%
0/00
0/88-
فوکافوکا
11,480-2/82
17/60 B
68/59 T
0/44%
-4/63 B
0/728/46
فولاژفولاژ
15,110-1/52
8/59 B
362/64 T
2/33%
-4/68 B
0/357/13
ارفعارفع
26,300-1/33
20/17 B
315/60 T
2/03%
-10/56 B
0/65/93
فخاسفخاس
11,820-1/1
5/68 B
271/86 T
1/75%
2/69 B
2/8210/08
فافزافافزا
52,550-1/21
8/89 B
4/73 T
0/03%
-1/26 B
1/238/39
فسدیدفسدید
189,2000/99
10/06 B
18/50 T
0/12%
0/00
0/53-
فزرینفزرین
5,7302/53
52/16 B
17/19 T
0/11%
-34/37 B
0/896/11
فپنتافپنتا
52,2909/37
89/65 B
53/82 T
0/35%
-9/79 B
0/7619/14
فنوالفنوال
10,550-2/33
11/11 B
35/78 T
0/23%
-260/48 M
0/479
فسپافسپا
7,810-1/27
14/55 B
30/46 T
0/2%
-557/33 M
1/645/43
زنگانزنگان
66,500-0/3
8/31 B
6/65 T
0/04%
-209/76 M
1/748/88
فخوزفخوز
3,300-1/75
51/24 B
627/00 T
4/03%
-8/09 B
0/737/56
هرمزهرمز
7,7100/9
25/85 B
377/79 T
2/43%
-1/56 B
0/536/31
آلومینیوم جنوب
آ
1,0000
0/00
24/00 T
0/15%---
فاسمینفاسمین
5,950-0/17
66/13 B
142/80 T
0/92%
1/36 B
0/675/68
فلولهفلوله
4,7882/48
211/47 B
32/08 T
0/21%
-1/96 B
0/713/17
کاوهکاوه
10,910-3/01
34/40 B
349/12 T
2/24%
-24/51 B
0/256/72
وتوکاوتوکا
4,450-3/88
12/87 B
53/89 T
0/35%
-8/26 B
0/4911/44
فباهنرفباهنر
4,912-1/29
49/14 B
120/75 T
0/78%
-45/03 M
0/477/5
فایرافایرا
7,950-2/14
6/35 B
301/82 T
1/94%
-4/24 B
0/2611
فسربفسرب
2,157-1/2
34/60 B
23/90 T
0/15%
-234/28 M
0/86-
فنوردفنورد
22,6406/99
210/34 B
35/86 T
0/23%
97/74 B
1/668/15
فجرفجر
8,200-1/33
47/95 B
69/36 T
0/45%
-8/10 B
0/945/12
فروسفروس
7,770-4/82
28/39 B
31/08 T
0/2%
1/62 B
0/477/14
فولادفولاد
5,410-2/73
574/27 B
4328/00 T
27/82%
-222/61 B
0/35/79
فماکفماک
10,280-2/43
533/57 M
4/16 T
0/03%
-281/64 M
0/37-
زرند
ز
1,0000
0/00
14/50 T
0/09%---
فنفتفنفت
22,400-2/22
49/73 B
26/88 T
0/17%
-845/81 M
0/7830/49
فسازانفسازان
7,0600/57
16/15 B
21/18 T
0/14%
6/31 M
1/56/53
کویرکویر
3,562-4/58
95/62 B
132/72 T
0/85%
-37/11 B
0/376/33
فرویفروی
8,5000/24
12/21 B
15/30 T
0/1%
-453/05 M
1/7515/38
فتوسافتوسا
7,7801/16
20/26 B
11/09 T
0/07%
-2/00 B
4/24-
فگسترفگستر
5,570-2/68
46/76 B
8/36 T
0/05%
-3/17 B
1/75-
فروسیلفروسیل
13,550-2/13
3/29 B
21/68 T
0/14%
-829/16 M
0/72-
فجهانفجهان
4,657-0/02
29/78 B
349/27 T
2/25%
-3/14 B
1/61-
فسبزوارفسبزوار
39,320-0/79
55/22 B
157/28 T
1/01%
-6/57 B
1/79-
میدکومیدکو
8,530-0/23
18/19 B
1706/00 T
10/96%
-11/18 B
0/5-
فافقفافق
4,492-0/53
6/91 B
21/11 T
0/14%
-2/20 B
0/82-
فسوژفسوژ
22,050-4/63
96/82 B
17/64 T
0/11%
17/34 B
0/65-
فخالص
ف
1,0000
0/00
1/60 T
0/01%---
فغدیرفغدیر
8,550-2/1
5/41 B
299/25 T
1/92%
-2/55 B
0/76-
فرودفرود
4,002-1/13
114/35 B
21/61 T
0/14%
-5/62 B
2/34-
فروژفروژ
45,4000/22
98/09 B
49/94 T
0/32%
-153/40 M
1/18-
ذوبذوب
3,395-4/55
203/38 B
240/28 T
1/54%
12/94 B
0/82-
آلومینا
آ
1,0000
0/00
2/00 T
0/01%---
فتوان
ف
1,0000
0/00
2/60 T
0/02%---
فصبا
ف
35,9003,250
3/95 T
197/45 T
1/27%---
کیمیاکیمیا
6,6301/71
40/07 B
19/89 T
0/13%
-79/54 M
0/87-