ابریشم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

ابریشم

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+1/4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  • ارزش بازار
   ریال 0/00
  • تعداد معاملات
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  1,050,000بازه قیمت روز950,000
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  سهم کوچک
  درصد سهم از صنعت
  0
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام0
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه
   ریال 0/00
  • میانگین ارزش سه ماه
   ریال 0/00
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   تغییرات سهامداران عمده

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کورزی
  ک
  1,0000
  0/00
  100/00 B
  0/02%---
  آیندهآینده
  9,330-2/93
  17/66 B
  3/90 T
  0/76%
  0/00
  0/86-
  تلیسهتلیسه
  4,195-4/38
  106/93 B
  20/95 T
  4/07%
  -2/03 B
  0/6414/73
  زمگسازمگسا
  36,3400
  11/73 B
  10/90 T
  2/12%
  -2/44 B
  0/748/93
  آبینآبین
  5,290-2/96
  34/47 B
  9/54 T
  1/85%
  -2/87 B
  0/5148/63
  زگلدشتزگلدشت
  24,6501/9
  27/05 B
  17/25 T
  3/35%
  -8/38 B
  0/5718/09
  زشگزازشگزا
  8,550-1/52
  35/92 B
  8/21 T
  1/59%
  -2/06 B
  0/768/99
  زبینازبینا
  3,7442/77
  24/38 B
  13/63 T
  2/65%
  -4/79 B
  1/138/53
  زقیامزقیام
  3,0105/78
  68/38 B
  20/76 T
  4/03%
  -3/43 M
  0/97/5
  زپارسزپارس
  38,6102/1
  34/20 B
  53/87 T
  10/47%
  -1/35 B
  0/8921/05
  زکشتزکشت
  19,570-0/36
  18/42 B
  11/74 T
  2/28%
  -344/52 M
  1/1712/99
  جوینجوین
  6,550-1/64
  37/93 B
  48/83 T
  9/49%
  -8/94 B
  0/535/94
  زدشتزدشت
  27,9503/6
  30/17 B
  19/29 T
  3/75%
  -278/60 M
  1/1611/16
  زماهانزماهان
  7,850-3/27
  19/09 B
  8/87 T
  1/72%
  7/18 B
  0/64-
  سیمرغسیمرغ
  31,7607/27
  103/10 B
  41/29 T
  8/02%
  4/78 B
  1/88/43
  زفکازفکا
  18,2407/37
  310/13 B
  27/36 T
  5/32%
  47/68 B
  0/969/69
  زشریفزشریف
  5,730-3/08
  59/74 B
  13/78 T
  2/68%
  11/41 B
  0/658/8
  زکوثرزکوثر
  28,420-2/78
  62/63 B
  56/84 T
  11/04%
  8/31 B
  1/3113/63
  زملاردزملارد
  18,8306/99
  27/15 B
  15/06 T
  2/93%
  6/97 B
  37/56-
  سپیدسپید
  27,570-4/98
  66/68 B
  82/71 T
  16/07%
  -13/54 B
  1/21-
  اجداد
  ا
  1,0000
  0/00
  1/04 T
  0/2%---
  دیزباد
  د
  1,0000
  0/00
  503/21 B
  0/1%---
  زسپاها
  ز
  1,0000
  0/00
  220/00 B
  0/04%---
  زفجر
  ز
  17,8405/63
  63/68 B
  16/06 T
  3/12%
  -4/00 B
  5/51-
  فردوس
  ف
  1,0000
  0/00
  12/00 T
  2/33%---
  زهلال
  ز
  1,0000
  0/00
  0/00
  0%---