نیشکر هفت تپه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

نیشکر هفت تپه

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  • ارزش بازار
   ریال 0/00
  • تعداد معاملات
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  10,500بازه قیمت روز9,500
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  سهم کوچک
  درصد سهم از صنعت
  0
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام0
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه
   ریال 0/00
  • میانگین ارزش سه ماه
   ریال 0/00
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   تغییرات سهامداران عمده

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (قند و شکر)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  قچارقچار
  8,230-2/86
  65/41 B
  28/80 T
  8/26%
  -6/73 B
  0/6814/85
  قیستوقیستو
  10,770-2/97
  808/24 M
  16/16 T
  4/63%
  0/00
  0/6711/66
  قارومقاروم
  99,050-2/96
  3/61 B
  33/99 T
  9/75%
  -1/45 B
  0/7318/28
  توسعه نیشکر
  ت
  10,0000
  0/00
  0/00
  0%---
  قجامقجام
  7,150-0/14
  8/03 B
  4/65 T
  1/33%
  0/00
  1/767/8
  قشیرقشیر
  8,8709/78
  51/13 B
  6/91 T
  1/98%
  3/10 B
  1/35-
  قشکرقشکر
  2,7822/57
  24/63 B
  6/84 T
  1/96%
  -17/05 B
  0/51-
  قثابتقثابت
  2,764-2/8
  59/74 B
  17/86 T
  5/12%
  -2/63 B
  0/64-
  قزوینقزوین
  7,750-1/29
  4/89 B
  16/04 T
  4/6%
  -898/66 M
  1/349/68
  قند یاسوج
  ق
  572,7240
  0/00
  0/00
  0%---
  قلرستقلرست
  8,190-1/1
  6/22 B
  14/74 T
  4/23%
  -445/64 M
  1/18/42
  قشهدقشهد
  28,650-4/69
  124/47 B
  19/91 T
  5/71%
  -17/92 B
  0/3320/26
  قهکمتقهکمت
  10,790-1/46
  10/67 B
  30/70 T
  8/81%
  -5/95 B
  0/49/58
  قصفهاقصفها
  142,890-2/85
  10/65 B
  27/86 T
  7/99%
  -230/69 M
  0/6418/65
  قنیشاقنیشا
  2,785-2/77
  6/63 B
  11/14 T
  3/19%
  -1/11 B
  0/66640/79
  قمروقمرو
  9,170-2/91
  6/88 B
  18/34 T
  5/26%
  -1/92 B
  0/616/69
  قپیراقپیرا
  12,100-4/36
  1/57 B
  30/60 T
  8/78%
  -67/43 M
  0/7621/48
  قنقشقنقش
  222,3002/99
  12/17 B
  30/90 T
  8/86%
  0/00
  2/33154/66
  قشرینقشرین
  7,610-2/94
  20/22 B
  19/09 T
  5/47%
  -3/17 B
  0/8688/88
  قتربتقتربت
  28,2001/6
  1/83 B
  14/10 T
  4/04%
  -694/31 M
  0/89-
  قیستوح
  ق
  --------