وبهمن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/98%
حجم
5
0
1
0
/
2
0
9
0
M
0

وبهمن

|ممنوع-متوقف
سرمایه گذاری بهمن|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/98%
حجم
5
0
1
0
/
2
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  3
  0
  0
  0
  /
  9
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+11/27%
  • صنعت+3/62%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,546پایین ترین قیمت4,340

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/09/30(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۹/۵
   افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/09/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 63/04 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  1
  0
  ,
  2
  0
  8
  0
  6
  0
  ,
  9
  0
  1
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/37%
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 371/56 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/89
4,818بازه قیمت روز4,188
223/31 B
حقیقی
175/01 B
7/44 B
حقوقی
55/74 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/92
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 5/60 M
 • تعداد سهام14,000,000,000
 • سهام شناور
  16/45 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/46
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه بهمن-سهامی عام-46/43%شرکت بیمه ملت -سهامی عام -9/99%شرکت گروه انرژی مهستان-سهامی عام-4/91%صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی4/15%بانک سپه4/13%صندوق سرمایه گذاری افرانمادپایدار3/82%شرکت مزدایدک -سهامی عام-3/1%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی بهمن گست2/45%صندوق سرمایه گذاری سپیددماوند1/75%صندوق سرمایه گذاری اعتمادداریک1/66%شرکت بازرگانی تدارکات کارآمدپویاابریشم-س.خ-1/12%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (سرمایه گذاریها)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پردیسپردیس
5
0
,
3
0
5
0
0
0
-0/19%
0
0
24/07 T
1/11%
-954/83 M
0/67-
وسناوسنا
1
0
9
0
,
0
0
5
0
0
0
-0/1%
0
0
65/89 T
3/05%
-7/31 B
1/64-
وآتوسوآتوس
6
0
,
1
0
5
0
0
0
-3%
0
0
11/07 T
0/51%
0
0/5-
وارسوارس
4
0
3
0
,
0
0
5
0
0
0
2/87%
0
0
21/52 T
1%
-1/67 B
1/79-
واعتبارواعتبار
4
0
,
9
0
8
0
4
0
0%
0
0
8/97 T
0/41%
-1/53 B
0/61-
وشمالوشمال
2
0
4
0
,
7
0
0
0
0
0
0%
0
0
3/01 T
0/14%
-915/90 M
0/69-
آریانآریان
5
0
,
9
0
0
0
0
0
0/17%
0
0
348/10 T
16/11%
-41/19 B
0/82-
فلاتفلات
2
0
0
0
,
5
0
5
0
0
0
-1/44%
0
0
8/00 T
0/37%
0
0/74-
وسپهوسپه
5
0
,
0
0
6
0
0
0
0/02%
0
0
153/82 T
7/12%
3/60 B
1/04-
ومشانومشان
1
0
7
0
,
8
0
2
0
0
0
0/85%
0
0
4/63 T
0/21%
-992/16 M
1/47-
وصنعتوصنعت
1
0
,
8
0
8
0
3
0
-0/11%
0
0
33/89 T
1/57%
-569/74 M
0/55-
وایراوایرا
5
0
,
7
0
3
0
0
0
-2/05%
0
0
12/61 T
0/58%
-6/96 B
0/28-
اعتلااعتلا
4
0
,
2
0
6
0
8
0
0/05%
0
0
13/02 T
0/6%
1/43 B
1/64-
سنوینسنوین
6
0
,
6
0
1
0
0
0
0%
0
0
6/61 T
0/31%
0
1/5-
واتیواتی
1
0
0
0
,
6
0
3
0
0
0
6/09%
0
0
90/36 T
4/18%
87/17 B
1/26-
وکادووکادو
8
0
,
7
0
2
0
0
0
1/87%
0
0
34/76 T
1/61%
219/50 M
2/06-
وآرینوآرین
2
0
,
1
0
0
0
3
0
0/14%
0
0
8/41 T
0/39%
155/57 M
1/85-
واحیاواحیا
9
0
,
2
0
7
0
0
0
0/43%
0
0
148/32 T
6/87%
-10/78 B
1/32-
معیارمعیار
1
0
6
0
,
0
0
0
0
0
0
0/06%
0
0
4/80 T
0/22%
0
1/24-
ویساویسا
7
0
,
2
0
5
0
0
0
-2/81%
0
0
14/88 T
0/69%
3/75 B
0/37-
گوهرانگوهران
4
0
,
1
0
6
0
4
0
-1/95%
0
0
41/64 T
1/93%
-665/20 M
0/86-
وخارزموخارزم
1
0
,
8
0
2
0
4
0
-1/67%
0
0
109/44 T
5/07%
-9/14 B
0/99-
وداناودانا
7
0
,
0
0
6
0
0
0
-2/35%
0
0
9/53 T
0/44%
-398/69 M
0/92-
واحصاواحصا
2
0
5
0
,
5
0
5
0
0
0
0/99%
0
0
10/79 T
0/5%
-4/20 B
1/19-
سدبیرسدبیر
6
0
2
0
,
5
0
0
0
0
0
-5/87%
0
0
15/63 T
0/72%
-6/31 B
0/39-
وسکابوسکاب
1
0
,
9
0
1
0
8
0
-0/21%
0
0
46/03 T
2/13%
1/35 B
0/94-
وبیمهوبیمه
1
0
,
4
0
8
0
3
0
-0/54%
0
0
23/73 T
1/1%
1/94 B
1/19-
وتوسموتوسم
3
0
,
8
0
6
0
1
0
0/1%
0
0
50/19 T
2/32%
-537/27 M
0/93-
وسبحانوسبحان
2
0
,
4
0
8
0
7
0
-0/84%
0
0
19/40 T
0/9%
-3/87 B
0/73-
وساپاوساپا
5
0
,
3
0
8
0
7
0
-0/02%
0
0
106/66 T
4/94%
-74/75 B
0/8-
وبوعلیوبوعلی
2
0
,
1
0
9
0
9
0
-0/45%
0
0
19/79 T
0/92%
-259/46 M
1/24-
وصناوصنا
2
0
,
3
0
2
0
4
0
3/38%
0
0
18/94 T
0/88%
1/86 B
1/98-
وجامیوجامی
2
0
,
0
0
0
0
6
0
-0/15%
0
0
4/01 T
0/19%
-40/16 M
1/42-
وبرقوبرق
7
0
4
0
,
9
0
5
0
0
0
2/39%
0
0
26/36 T
1/22%
3/19 B
0/86-
وپویاوپویا
3
0
,
3
0
7
0
4
0
-1/2%
0
0
23/62 T
1/09%
772/88 K
2/62-
سرچشمهسرچشمه
8
0
,
2
0
2
0
0
0
4/98%
0
0
62/88 T
2/91%
50/77 B
2/2-
وملتوملت
3
0
,
8
0
4
0
8
0
1/96%
0
0
3/85 T
0/18%
8/01 B
1/41-
وفتخاروفتخار
2
0
,
2
0
7
0
1
0
-0/61%
0
0
4/54 T
0/21%
0
0/98-
وآواوآوا
4
0
,
7
0
5
0
9
0
-1/08%
0
0
6/28 T
0/29%
0
0/9-
وکبهمنوکبهمن
3
0
,
7
0
4
0
3
0
-0/98%
0
0
37/43 T
1/73%
92/72 M
8/23-
وسپهر
و
4
0
,
9
0
6
0
0
0
5/85%
0
0
372/00 T
17/22%
262/14 B
3/98-
ولقمانولقمان
2
0
,
1
0
2
0
8
0
-0/14%
0
0
11/56 T
0/54%
-282/08 M
0/54-
مدیریتمدیریت
3
0
,
3
0
3
0
5
0
0%
0
0
10/01 T
0/46%
0
3/29-
وهامونوهامون
2
0
,
8
0
8
0
2
0
-1/33%
0
0
14/41 T
0/67%
-200/05 M
2/3-
وتوسکاوتوسکا
1
0
0
0
,
8
0
8
0
0
0
0/74%
0
0
9/03 T
0/42%
0
3/17-
وطوبیوطوبی
2
0
,
5
0
1
0
3
0
-2/9%
0
0
7/54 T
0/35%
-1/07 B
0/68-
بهیربهیر
6
0
,
9
0
2
0
0
0
-0/57%
0
0
4/15 T
0/19%
0
0/67-
والماس
و
2
0
,
5
0
9
0
3
0
-1/56%
0
0
10/37 T
0/48%
-1/31 B
0/59-
شهر
ش
1
0
,
9
0
2
0
4
0
0/26%
0
0
63/49 T
2/94%
-10/32 B
4/25-