بالبر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/34%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/3%
حجم
4
0
8
0
4
0
/
7
0
6
0
K
0

بالبر

|مجاز
کابل البرز|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/34%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/3%
حجم
4
0
8
0
4
0
/
7
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -5/83
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/3%
  • صنعت+0/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت25,990پایین ترین قیمت24,500

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۸
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 16/01 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0/08%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -574/28 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 116/51 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/53
27,250بازه قیمت روز24,670
14/45 B
حقیقی
15/24 B
982/01 M
حقوقی
189/32 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/28
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 422/54 K
 • تعداد سهام640,000,000
 • سهام شناور
  10/17 %
نسبت‌های مالی
 • P/E80/87
 • P/Eگروه14/81
 • EPS308
 • P/S
  1/22
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت آفرنگان کابل-سهامی خاص-66/93%FIN SANIL ELECTRIC CO.LTD14/2%شرکت سیمکو-سهامی خاص-3/03%شخص حقیقی2/85%شرکت بیمه دانا-سهامی عام-2/79%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
نیرونیرو
20,8002/9
2/74 B
6/24 T
1/67%
1/55 B
3/46116/96
بایکابایکا
27,200-2/86
111/11 M
13/73 T
3/67%
0/00
-127/17
بشهاببشهاب
20,480-1/29
14/29 B
14/93 T
3/99%
2/89 B
0/5911/21
بکاببکاب
12,4201/55
31/73 B
6/09 T
1/63%
2/74 B
1/3644/03
برانس
ب
1,0000
0/00
3/75 T
1%---
بموتوبموتو
2,670-1/64
14/69 B
53/79 T
14/38%
11/63 B
1/3810/48
بتکبتک
256,150-1/99
417/07 M
2/31 T
0/62%
0/00
0/331,128/94
بترانسبترانس
2,832-0/59
49/39 B
103/09 T
27/56%
-6/43 B
0/88/66
بکامبکام
2,8070/29
13/63 B
38/40 T
10/27%
261/17 M
0/9318/86
بنیروبنیرو
4,075-0/88
11/95 B
38/38 T
10/26%
-293/82 M
0/8910/26
بسویچبسویچ
4,151-5/31
10/65 B
53/51 T
14/3%
-1/18 B
0/3311/74
برانسفو
ب
1,0000
0/00
3/50 T
0/94%---
بکابلبکابل
35,5003/71
371/60 B
36/34 T
9/72%
213/12 B
1/69-