وپارس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/76%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/9%
حجم
2
0
1
0
/
9
0
3
0
M
0

وپارس

|ممنوع-متوقف
بانک پارسیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/76%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/9%
حجم
2
0
1
0
/
9
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  8
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -71/19
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/7%
  • صنعت-1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,749پایین ترین قیمت1,710

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تأسیس شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 275/47 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  3
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 689/19 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 127/23 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/7
1,866بازه قیمت روز1,690
61/20 B
حقیقی
54/73 B
0/00
حقوقی
6/46 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/96
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 44/33 M
 • تعداد سهام156,340,000,000
 • سهام شناور
  17/46 %
نسبت‌های مالی
 • P/E9/67
 • P/Eگروه8/18
 • EPS179
 • P/S
  4/47
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 34/42 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 55/13 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 86/02 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 62/82 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 121/05 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -7/46%شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو-سهامی عام-7/14%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان7/05%شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص-5/84%شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص-4/99%شرکت تک آوران شرق-سهامی عام-4/92%شرکت پدیده آفرین شفق-سهامی خاص-4/9%موسسه رفاه وتامین اتیه امید4/89%شرکت ایده گستردوراندیش-سهامی خاص-4/8%شرکت توسعه اقتصادفردا-سهامی خاص-4/75%شرکت فرازوفروداقتصادآینده-سهامی خاص-3/52%شرکت نگارنصرسهم-سهامی خاص-3/44%شرکت بازرگانی پاسادداناایرانیان-سهامی خاص-3/28%شرکت خدمات بیمه ایران خودرو-سهامی خاص-2/68%شرکت سرزمین پهناورمهر-سهامی خاص-2/54%شرکت توسعه اقتصادآینده سازان-سهامی خاص-2/18%شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات خودروقشم-س.خ-2/05%شرکت تام ایران خودرو-سهامی عام-1/77%شرکت تهیه وتوزیع.ق.ولوازم یدکی ایران خودرو.س خ1/14%شرکت تولیدی نیرومحرکه-سهامی خاص-1/07%شرکت تولیدمحورخودرو-سهامی خاص-1/03%شرکت تحقیق طراحی وتولیدموتورایران خودرو1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,095-4/31
347/63 B
147/82 T
2/66%
-34/09 B
0/67-
وبملتوبملت
4,485-0/18
677/25 B
1583/20 T
28/49%
-311/66 B
0/333/08
ومللوملل
2,951-4/63
18/04 B
59/02 T
1/06%
-2/91 B
0/52-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,5300/14
54/95 B
226/27 T
4/07%
-38/16 B
0/862/67
وپستوپست
10,430-1/81
36/45 B
170/96 T
3/08%
-31/93 B
0/235/49
وآیندوآیند
15,750-1/99
68/00 B
252/00 T
4/54%
-61/42 B
0/29-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/12%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,283-1/31
13/59 B
105/02 T
1/89%
274/37 M
1/037/22
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
2,950-1/08
22/63 B
142/40 T
2/56%
-8/54 B
0/924/52
وپاساروپاسار
2,7210/04
190/95 B
878/80 T
15/81%
-127/30 B
0/364/08
وسیناوسینا
3,297-7/18
9/89 B
83/69 T
1/51%
-3/59 B
0/745/95
وبصادروبصادر
2,128-0/88
198/49 B
373/15 T
6/71%
-103/77 B
0/663/25
وتجارتوتجارت
2,577-0/66
642/91 B
577/06 T
10/38%
-401/02 B
0/344/24
وخاوروخاور
3,9571/94
63/49 B
197/85 T
3/56%
26/75 B
3/126/03
ونوینونوین
6,060-1/78
146/95 B
184/38 T
3/32%
-15/89 B
1/143/78
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/41%
-3/99 B
0/17-
سمایهسمایه
7,320-2/87
50/51 M
29/28 T
0/53%
0/00
1-
وگردشوگردش
7,530-2/98
22/05 B
112/95 T
2/03%
-76/30 M
0/953/77
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/21%---