آباد

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/28%
حجم
5
0
8
0
1
0
/
1
0
8
0
K
0

آباد

|مجاز
توریستی ورفاهی آبادگران ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/28%
حجم
5
0
8
0
1
0
/
1
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  6
  0
  /
  2
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -19/07
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-21/6%
  • صنعت+3/5%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت64,990پایین ترین قیمت61,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 14/97 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  5
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/24%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 103/12 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/25
68,400بازه قیمت روز61,900
36/20 B
حقیقی
36/20 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/66
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 189/56 K
 • تعداد سهام240,000,000
 • سهام شناور
  40/59 %
نسبت‌های مالی
 • P/E684/7
 • P/Eگروه1,801/49
 • EPS90
 • P/S
  169/96
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 833/85 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/01 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین-سهامی عام-52/31%شخص حقیقی1/79%شخص حقیقی1/69%شخص حقیقی1/35%سبد شخص حقیقی1/18%شخص حقیقی1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  3/25 M
  -159/05 K

نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنامثنام
1,862-3/4
3/67 B
4/41 T
0/49%
-72/88 M
1/0519/62
وثخوزوثخوز
61,400-4/46
5/02 B
4/30 T
0/48%
0/00
1/3311/19
ثجوانثجوان
13,330-1/91
14/90 B
34/02 T
3/77%
0/00
1/28159/77
ثالوندثالوند
11,660-2/56
18/46 B
9/33 T
1/03%
-1/74 B
0/7610/71
ثقزویثقزوی
15,070-2/97
4/77 B
3/01 T
0/33%
0/00
1/5659/4
وآذروآذر
10,0500/8
118/70 B
17/98 T
1/99%
-28/27 B
1/01-
وتوسوتوس
16,3503/1
112/72 B
32/70 T
3/62%
6/59 B
1/2329/43
ثرودثرود
12,610-7
101/09 B
6/30 T
0/7%
-9/19 B
0/679/35
مپسا
م
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثعتماثعتما
26,750-1/46
122/89 B
3/78 T
0/42%
9/15 B
1/4322/12
ثاصفاثاصفا
19,0102/96
16/18 B
3/04 T
0/34%
2/03 B
3/02-
ثتوساثتوسا
31,100-4/26
2/81 B
2/99 T
0/33%
0/00
0/89-
ثترانثتران
6,680-4/59
30/94 B
12/02 T
1/33%
-8/15 B
0/61-
ثمسکنثمسکن
5,880-3/48
51/05 B
37/04 T
4/1%
-13/26 B
0/575/75
ثزاگرسثزاگرس
56,7505/93
14/76 B
3/75 T
0/41%
2/86 B
2/27-
کیسونکیسون
2,437-2/75
78/98 B
49/13 T
5/44%
-20/05 B
0/948/77
وساختوساخت
1,783-3/98
26/03 B
54/99 T
6/08%
-1/65 B
0/6622/48
ثشرقثشرق
11,020-0/55
46/91 B
12/12 T
1/34%
-729/27 M
1/92118/66
عمران شرق
ع
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثفارسثفارس
34,020-0/29
250/27 B
61/24 T
6/78%
-170/83 B
0/5518/86
ثعمراثعمرا
17,030-6/95
389/11 B
22/14 T
2/45%
-43/14 B
0/6316/93
ثنظامثنظام
56,5002/71
29/07 B
4/21 T
0/47%
-328/15 M
2/73486/2
ثشاهدثشاهد
16,3602/04
2/44 T
102/91 T
11/39%
35/41 B
1/0857/29
آ س پآ س پ
10,850-2/17
7/78 B
10/85 T
1/2%
-160/53 M
1/03130/65
بناآفرین
ب
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثغربثغرب
9,030-3/95
49/59 B
10/84 T
1/2%
4/89 B
1/018/1
کرمانکرمان
1,237-3/01
174/96 B
52/72 T
5/83%
12/54 B
0/78100/62
ثنورثنور
6,380-1/55
22/15 B
7/66 T
0/85%
-1/68 B
0/95161/71
ثباغثباغ
6,510-2/13
13/94 B
17/19 T
1/9%
-7/81 B
0/318/78
ثپردیسثپردیس
14,7401/54
357/31 B
29/48 T
3/26%
-110/23 B
1/0824/09
ثاختثاخت
3,562-1/2
29/30 B
32/06 T
3/55%
-6/89 B
0/98-
ثنوساثنوسا
7,210-4/94
65/06 B
18/96 T
2/1%
-4/57 B
0/72106/56
ثامانثامان
33,320-9/73
1/17 T
16/66 T
1/84%
46/81 B
0/5339/41
ثملی
ث
1,0000
0/00
6/00 T
0/66%---
ثعمسا
ث
1,0000
0/00
684/10 B
0/08%---
ثاژنثاژن
6,900-0/87
298/91 M
2/76 T
0/3%
0/00
1-
ثبهسازثبهساز
2,928-4/2
130/14 B
58/94 T
6/52%
-17/11 B
1/33-
ثامیدثامید
2,130-3/23
40/38 B
138/99 T
15/38%
-9/92 B
2/67-
ثجنوبثجنوب
13,200-0/75
12/45 B
18/48 T
2/04%
-6/71 B
0/46-