صمعاد212

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/47%
حجم
1
0
0
0
/
0
0
0
0

صمعاد212

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/47%
حجم
1
0
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  7
  0
  0
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-3/7%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت970,000پایین ترین قیمت970,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
-بازه قیمت روز-
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
17,410-1/04
17/11 B
25/77 T
0/36%
-207/62 M
1/513/21
کدماکدما
78,270-1/16
272/19 B
19/57 T
0/28%
146/43 M
0/98252/9
کاماکاما
5,110-1/56
192/69 B
102/20 T
1/43%
5/03 B
0/9813/43
ومعادنومعادن
4,667-1/16
62/73 B
898/06 T
12/6%
-8/71 B
0/586/42
کچادکچاد
5,720-1/39
40/88 B
1552/98 T
21/8%
-15/70 B
0/267/05
تکنارتکنار
65,600-2/65
6/02 B
3/94 T
0/06%
-584/83 M
1/0546/26
کنورکنور
19,510-2/15
7/16 B
249/16 T
3/5%
-4/82 B
0/3111/12
کرویکروی
6,880-2/33
24/03 B
68/80 T
0/97%
-3/03 B
0/74/31
کبافقکبافق
32,8601/04
13/77 B
39/92 T
0/56%
0/00
1/3414/74
کگلکگل
5,950-2/01
38/55 B
1963/50 T
27/56%
-404/00 M
0/5610/53
وامیروامیر
351,300-0/54
13/46 B
29/51 T
0/41%
-7/86 B
0/57/78
کگهرکگهر
49,950-0/9
15/93 B
1248/75 T
17/53%
-2/46 B
0/7310/47
تاصیکوتاصیکو
7,920-1/39
41/99 B
534/60 T
7/5%
-9/18 B
0/587/33
اپالاپال
13,3700/07
21/99 B
133/70 T
1/88%
425/80 M
2/15-
فزرفزر
40,9500/12
150/37 B
122/85 T
1/72%
-88/27 B
0/69-
تجلیتجلی
2,102-0/62
11/41 B
130/32 T
1/83%
-3/66 B
0/85-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/02%---