صگل039

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/59%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/59%
حجم
6
0
/
9
0
3
0
K
0

صگل039

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/59%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/59%
حجم
6
0
/
9
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  9
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-4/4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت1,000,000پایین ترین قیمت1,000,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر)
  • ۱۴۰۲/۷/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
-بازه قیمت روز-
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
16,990-3/04
16/54 B
25/15 T
0/35%
-116/00 M
1/0712/97
کدماکدما
77,780-0/96
233/73 B
19/45 T
0/28%
-116/98 M
1/29257/95
کاماکاما
4,920-2/74
216/57 B
98/40 T
1/39%
25/05 B
0/6213/24
ومعادنومعادن
4,635-0/79
56/43 B
891/90 T
12/6%
-14/19 B
0/56/44
کچادکچاد
5,670-2/62
41/75 B
1539/40 T
21/75%
-8/15 B
0/246/93
تکنارتکنار
64,500-2/9
11/11 B
3/87 T
0/06%
-2/10 B
0/8845/83
کنورکنور
19,460-2/61
11/67 B
248/52 T
3/51%
-3/63 B
0/3211/06
کرویکروی
6,760-3/05
22/89 B
67/60 T
0/95%
1/47 B
0/664/28
کبافقکبافق
32,630-0/82
10/83 B
39/65 T
0/56%
-3/89 B
0/5414/6
کگلکگل
5,900-2/19
50/81 B
1947/00 T
27/51%
11/00 B
1/0110/48
وامیروامیر
340,800-2/99
10/47 B
28/63 T
0/41%
-1/23 B
0/687/59
کگهرکگهر
49,9500
16/27 B
1248/75 T
17/65%
-5/80 B
0/3210/56
تاصیکوتاصیکو
7,900-0/25
117/48 B
533/25 T
7/54%
-99/70 B
0/157/42
اپالاپال
13,330-2/02
19/90 B
133/30 T
1/88%
-1/42 B
0/93-
فزرفزر
40,8500/24
127/62 B
122/55 T
1/73%
-20/08 B
0/97-
تجلیتجلی
2,058-2/38
12/97 B
127/60 T
1/8%
-61/26 M
0/73-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/02%---