صپترو605

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

صپترو605

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-7/6%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت-پایین ترین قیمت-

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  • ارزش بازار-
  • تعداد معاملات
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  0بازه قیمت روز0
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام-
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   تغییرات سهامداران عمده

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  فبستمفبستم
  13,5402/96
  1/56 B
  3/83 T
  2%
  0/00
  6104/29
  فنرژیفنرژی
  44,000-1/93
  55/49 M
  7/18 T
  3/75%
  0/00
  0/5-
  تبریز
  ت
  1,0000
  0/00
  0/00
  0%---
  فبیرافبیرا
  4,8770/04
  52/19 B
  8/65 T
  4/51%
  4/19 B
  1/97-
  فسلیرفسلیر
  26,5712/95
  29/37 B
  2/66 T
  1/39%---
  فجوشفجوش
  1,783-5
  14/50 B
  3/76 T
  1/96%
  0/00
  1-
  فاراکفاراک
  1,890-0/8
  69/89 B
  39/01 T
  20/37%
  -11/14 B
  0/911/96
  فجامفجام
  7,7800/9
  8/37 B
  7/00 T
  3/66%
  -268/66 M
  1/4914/35
  فلامیفلامی
  12,900-0/55
  37/60 B
  7/74 T
  4/04%
  -2/50 B
  0/8213/87
  فامافاما
  11,150-3/51
  10/65 B
  39/02 T
  20/38%
  -3/81 B
  0/48
  فاذرفاذر
  1,713-2/59
  48/29 B
  31/05 T
  16/21%
  -2/12 B
  0/78-
  چدنچدن
  2,6951/4
  29/70 B
  29/64 T
  15/48%
  1/48 B
  1/137/56
  کیاکیا
  13,8404/37
  20/76 B
  3/05 T
  1/59%-1/2719/27
  فکمندفکمند
  23,2502/84
  11/05 B
  8/90 T
  4/65%
  0/00
  1-