صاما411

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1%
حجم
3
0
/
0
0
0
0
K
0

صاما411

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1%
حجم
3
0
/
0
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-7/6%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت1,010,000پایین ترین قیمت1,010,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  3
  0
  ,
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
-بازه قیمت روز-
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستمفبستم
13,5402/96
1/56 B
3/83 T
2%
0/00
6104/29
فنرژیفنرژی
44,000-1/93
55/49 M
7/18 T
3/75%
0/00
0/5-
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فبیرافبیرا
4,8770/04
52/19 B
8/65 T
4/51%
4/19 B
1/97-
فسلیرفسلیر
26,5712/95
29/37 B
2/66 T
1/39%---
فجوشفجوش
1,783-5
14/50 B
3/76 T
1/96%
0/00
1-
فاراکفاراک
1,890-0/8
69/89 B
39/01 T
20/37%
-11/14 B
0/911/96
فجامفجام
7,7800/9
8/37 B
7/00 T
3/66%
-268/66 M
1/4914/35
فلامیفلامی
12,900-0/55
37/60 B
7/74 T
4/04%
-2/50 B
0/8213/87
فامافاما
11,150-3/51
10/65 B
39/02 T
20/38%
-3/81 B
0/48
فاذرفاذر
1,713-2/59
48/29 B
31/05 T
16/21%
-2/12 B
0/78-
چدنچدن
2,6951/4
29/70 B
29/64 T
15/48%
1/48 B
1/137/56
کیاکیا
13,8404/37
20/76 B
3/05 T
1/59%-1/2719/27
فکمندفکمند
23,2502/84
11/05 B
8/90 T
4/65%
0/00
1-