صخود0411

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/99%
حجم
1
0
0
0
/
0
0
0
0
K
0

صخود0411

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/99%
حجم
1
0
0
0
/
0
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+3/8%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت1,000,000پایین ترین قیمت1,000,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  ,
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
-بازه قیمت روز-
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (خودرو و ساخت قطعات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
خاذینخاذین
3,0770/13
35/00 B
13/71 T
0/39%
-1/90 B
0/5983/91
خنصیرخنصیر
12,530-0/24
56/59 B
21/55 T
0/61%
0/00
0/7728/39
خگسترخگستر
4,871-0/53
416/93 B
192/92 T
5/51%
-10/31 B
0/7795/17
خکمکخکمک
4,418-5/69
127/95 B
17/99 T
0/51%
-16/73 B
0/6944/29
خزامیاخزامیا
6,78014/36
1/14 T
174/06 T
4/97%
168/51 B
1/287/79
خبهمنخبهمن
1,956-2/86
93/19 B
263/35 T
7/52%
-6/58 B
0/5113/17
خدیزلخدیزل
4,437-1/87
88/92 B
155/20 T
4/43%
10/82 B
0/345/23
خلیبلخلیبل
41,0001/47
9/74 B
60/24 T
1/72%
1/39 B
1/051,743/86
خلنتخلنت
18,3104/27
14/14 B
10/99 T
0/31%
-44/00 M
1/6816/01
خپویشخپویش
24,5401/79
127/69 B
43/29 T
1/24%
9/15 B
1/757/54
خودروخودرو
2,881-2/09
699/23 B
869/07 T
24/82%
-43/36 B
0/62-
خزرخزر
5,330-1/85
34/63 B
19/12 T
0/55%
2/85 B
0/748/37
ورناورنا
7,330-0/55
176/42 B
85/58 T
2/44%
-5/58 B
1/1222/25
خمهرخمهر
3,0182/36
83/60 B
20/00 T
0/57%
-1/46 B
0/8141/22
خمحورخمحور
5,8906/69
106/16 B
37/26 T
1/06%
4/54 B
0/8526/68
خاهنخاهن
5,320-1/5
21/52 B
105/97 T
3/03%
-8/43 B
0/8716/61
تشتادتشتاد
6,0602/98
2/23 B
5/47 T
0/16%
0/00
5/3363/34
خمحرکهخمحرکه
7,970-1/12
51/95 B
45/70 T
1/3%
253/24 M
170/05
خموتورخموتور
4,025-4/07
43/58 B
24/15 T
0/69%
-9/46 B
0/767/78
خفنرخفنر
13,6301/94
24/23 B
15/81 T
0/45%
5/71 B
1/087/74
ریخته گری تبریزریخته گری تبریز
1,0000
100/00 B
0/00
0%---
خشرقخشرق
12,2702/39
40/84 B
13/89 T
0/4%
3/06 B
0/819/33
خریختخریخت
6,8705
66/65 B
16/21 T
0/46%
-3/92 B
1/9412/71
خوسازخوساز
30,420-0/55
18/08 B
34/07 T
0/97%
-7/25 B
1/0343/56
ختراکختراک
5,440-4/95
25/52 B
34/44 T
0/98%
-702/32 M
0/967/61
خساپاخساپا
2,4310/12
253/56 B
475/29 T
13/57%
-62/84 B
1/06-
ختورختور
5,140-0/78
49/39 B
19/81 T
0/57%
-6/28 B
0/4912/29
خکارخکار
4,1413/52
61/97 B
14/33 T
0/41%
0/00
1/676/38
خرینگخرینگ
19,240-3/04
69/48 B
19/24 T
0/55%
-601/68 M
0/7516/72
خچرخشخچرخش
21,3100/76
13/66 B
20/29 T
0/58%
2/12 B
1/5614/51
ختوقاختوقا
5,9200/17
108/67 B
36/71 T
1/05%
-1/24 B
0/9730/39
خاذر
خ
1,0000
0/00
0/00
0%---
خعمراخعمرا
8,410-2/89
51/61 M
11/78 T
0/34%
0/00
155/14
خیمن
خ
1,0000
0/00
1/43 T
0/04%---
خفناورخفناور
51,3002/69
25/34 B
5/13 T
0/15%-1/18114/65
خکاوهخکاوه
24,7502/9
51/81 B
65/23 T
1/86%
2/95 B
3/7212/46
خبنیانخبنیان
5,850-2/85
70/71 B
57/63 T
1/65%
-5/27 B
0/52-
خفرمان
خ
373-99/73
0/00
298/40 B
0/01%---
ناما
ن
13,6402/3
231/00 B
14/32 T
0/41%
24/68 B
1/01-
خپارسخپارس
1,205-0/74
96/14 B
136/85 T
3/91%
9/70 B
1/27-
خاورخاور
3,6783/5
543/93 B
317/64 T
9/07%
-5/67 B
0/96-
خکرمان
خ
5,180-3/02
53/19 B
25/90 T
0/74%
-5/59 B
0/6-