مشیر042

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
3
0
9
0
0
0
/
0
0
0
0
K
0

مشیر042

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
3
0
9
0
0
0
/
0
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  9
  0
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+0/1%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,000,000پایین ترین قیمت1,000,000

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  • ارزش بازار-
  • تعداد معاملات
   4
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول
   ریال 0/00
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  -بازه قیمت روز-
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام-
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   تغییرات سهامداران عمده

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  حسیناحسینا
  20,100-1/24
  22/66 B
  50/15 T
  4/34%
  -11/81 B
  0/189/06
  قشم
  ق
  10
  0/00
  0/00
  0%---
  حبندرحبندر
  16,900-2/95
  23/18 B
  12/68 T
  1/1%
  0/00
  0/9128/38
  حتایدحتاید
  7,250-0/41
  32/93 B
  51/01 T
  4/42%
  -7/40 B
  0/496/96
  حرهشاحرهشا
  290,0003
  36/74 B
  4/35 T
  0/38%
  -281/40 M
  1/36-
  حکشتیحکشتی
  13,4900/67
  149/72 B
  778/67 T
  67/43%
  7/61 B
  1/034/79
  توریلتوریل
  5,8002/48
  26/09 B
  40/60 T
  3/52%
  1/84 B
  1/4212/4
  حتوکاحتوکا
  4,028-1/6
  12/03 B
  14/26 T
  1/24%
  514/79 M
  1/3614/53
  حپتروحپترو
  45,200-0/44
  6/13 B
  9/04 T
  0/78%
  513/68 M
  1/4214/68
  حفارسحفارس
  1,8154/97
  1/21 T
  35/85 T
  3/1%
  -311/80 B
  1/02115/2
  حریلحریل
  2,6052/32
  34/26 B
  12/42 T
  1/07%
  179/43 M
  1/0117/98
  حپارساحپارسا
  61,6000/33
  576/96 M
  15/40 T
  1/33%
  -32/44 M
  0/838/24
  حسیرحسیر
  13,3501/43
  51/45 B
  16/10 T
  1/39%
  2/30 B
  0/844/53
  حآساحآسا
  9,8600/3
  6/40 B
  17/75 T
  1/54%
  -332/96 M
  0/9729/21
  حرآهن
  ح
  1,0000
  0/00
  600/00 B
  0/05%---
  حرهور
  ح
  1,0000
  0/00
  56/00 B
  0/01%---
  حآفرینحآفرین
  3,0530
  40/50 B
  22/68 T
  1/96%
  22/28 M
  0/7-
  حگهرحگهر
  12,780-2/34
  4/35 B
  56/74 T
  4/91%
  -1/06 B
  0/17-
  حشکوهحشکوه
  5,330-2/4
  65/21 B
  9/20 T
  0/8%
  -3/40 B
  0/66-
  حگردشحگردش
  3,6053
  21/78 B
  5/77 T
  0/5%
  2/68 B
  1/58-
  حپرتو
  ح
  1,0000
  0/00
  1/50 T
  0/13%---