مشیر312

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
9
0
0
0
/
0
0
0
0
K
0

مشیر312

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
9
0
0
0
/
0
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+0/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت1,000,000پایین ترین قیمت1,000,000

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  • ارزش بازار-
  • تعداد معاملات
   1
   0
   9
   0
   0
   0
   ,
   0
   0
   0
   0
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  -بازه قیمت روز-
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام-
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   تغییرات سهامداران عمده

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  حسیناحسینا
  20,5204/64
  36/97 B
  51/20 T
  4/37%
  10/87 B
  1/779/28
  قشم
  ق
  10
  0/00
  0/00
  0%---
  حبندرحبندر
  15,930-3
  16/27 B
  11/95 T
  1/02%
  0/00
  0/3626/85
  حتایدحتاید
  7,250-0/41
  32/93 B
  51/01 T
  4/35%
  -7/40 B
  0/496/96
  حرهشاحرهشا
  274,550-2/99
  19/61 B
  4/12 T
  0/35%
  -15/61 B
  0/31-
  حکشتیحکشتی
  13,6600/96
  437/71 B
  788/48 T
  67/25%
  468/72 M
  0/914/85
  توریلتوریل
  6,030-4/6
  40/17 B
  42/21 T
  3/6%
  -9/43 B
  0/6512/89
  حتوکاحتوکا
  4,181-4/03
  7/58 B
  14/80 T
  1/26%
  -752/46 M
  0/9414/77
  حپتروحپترو
  44,560-0/92
  3/69 B
  8/91 T
  0/76%
  -27/80 M
  1/0614/41
  حفارسحفارس
  2,0732/6
  1/79 T
  40/94 T
  3/49%
  -214/73 B
  1/18130/04
  حریلحریل
  2,7234/18
  139/94 B
  12/98 T
  1/11%
  27/56 B
  0/9719/31
  حپارساحپارسا
  61,800-0/32
  2/69 B
  15/45 T
  1/32%
  -424/20 M
  0/728/24
  حسیرحسیر
  13,800-3/62
  32/89 B
  16/64 T
  1/42%
  -6/41 B
  0/814/58
  حآساحآسا
  9,610-5/46
  5/61 B
  17/30 T
  1/48%
  -272/68 M
  1/0327/97
  حرآهن
  ح
  1,0000
  0/00
  600/00 B
  0/05%---
  حرهور
  ح
  1,0000
  0/00
  56/00 B
  0/01%---
  حآفرینحآفرین
  3,1960/06
  79/24 B
  23/74 T
  2/02%
  -1/30 B
  0/98-
  حگهرحگهر
  12,6300/24
  5/05 B
  56/08 T
  4/78%
  -269/46 M
  1/15-
  حشکوهحشکوه
  5,150-2/84
  16/49 B
  8/89 T
  0/76%
  -10/97 B
  0/63-
  حگردشحگردش
  3,523-2/13
  24/86 B
  5/64 T
  0/48%
  -1/95 B
  1/69-
  حپرتو
  ح
  1,0000
  0/00
  1/50 T
  0/13%---